Pikaoppaat Suomeen muuttajalle

راهنماهای سریع و خلاصه برای مهاجر به فنلاند

چنانکه کارمند، کارگر، صاحب شرکت یا دارای فعالیت صنفی و تجاری بوده و یا دانشجو، پناهنده، پناهجو یا عضو خانواده فرد ساکن فنلاند می باشید، در این صورت می توانید اطلاعات متناسب با شرایط زندگی خود را بیابید. به کمک این سایت شما می توانید اطلاعات مورد نیاز خود را بصورت سریع و خلاصه شده بیابید.