مهاجرت به فنلاند

زندگی در فنلاند

شهرها

Rahoitus
theme icon

تامین هزینه ها

با دقت برنامه ریزی کنید

قبل از آغاز فعالیت های صنفی و تجاری ، هزینه های لازم را بدقت برآورد کنید. حائز اهمیت است که در ابتدای امر خود شما دارای سرمایه کافی برای این کار باشید. بخشی از این هزینه ها می توانند حالت اهدایی داشته و یا اینکه از طریق گرفتن وام تامین شوند. جهت درخواست هزینه های لازم برای این امر، باید از برنامه فعالیت شغلی خوبی برخوردار باشید.

وام ها

آن دسته از شرکتهای تجاری که از جمله شروط لازم برای شروع فعالیت آنها، به صرفه بودن آنها می باشد ولی پیش شرط تعیین شده توسط بانکها در مورد توان مالی اولیه شرکت و یا پرداخت وثیقه شامل حال آنها نمی شود، می توانند از فین ورا Finnvera وام دریافت کرده و یا برای وام خود ضمانت بگیرند.

Yritys-Suomi آگاهی لازم را درباره امکانات و راه های مختلف دریافت کمکهای مالی، به شما ارائه می دهد. همچنین از طریق اداره کار و امور کسب معیشت برای خود روشن سازید که آیا می توانید برای تاسیس شرکت و آغاز فعالیت صنفی و تجاری خود، کمک دریافت کنید.

linkkiYritys-Suomi:
تامین هزینه های لازم برای فعالیت صنفی و تجاریفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

linkkiFinnvera:
تامین هزینه های لازم برای فعالیت صنفی و تجاریفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

کمک هزینه مالی مخصوص حمایت از شروع کسب و کار (starttiraha)

زمانیکه فعالیتهای صنفی و تجاری را آغاز می کنید، می توان برای شما کمک مالی مخصوص حمایت از شروع کسب و کار (Starttiraha) را پذیرفت که این کمک مالی به امرار معاش شما در اوایل فعالیت کاری شما کمک نماید. این کمک مالی را میتوان حداکثر برای 12 ماه قبول کرد.

هنگامی که کمک مالی مذکور را درخواست می کنید، اداره کارو امور کسب معیشت مشخص می کند که آیا فعالیت صنفی و تجاری مورد نظر فعالیتی مناسب برای شما می باشد.

در شرایط زیر می توانید کمک مالی مخصوص حمایت از شروع کسب و کار را دریافت کرد:

  • فرد بیکار متقاضی کار می باشید
  • بیکار نیستید ولی بعنوان مثال از حقوق بگیری یا تحصیل و یا انجام کارهای خانگی بطور کامل رو به فعالیت صنفی و تجاری می آورید

از جمله شرایط لازم برای دریافت کمک مالی مخصوص حمایت از شروع کسب و کار عبارتند از:

  • فعالیت صنفی و تجاری که در نظر دارید، کار اصلی شما باشد
  • داشتن آگاهی، مهارت و امکانات کافی برای فعالیت صنفی و تجاری که در نظر دارید
  • اداره کار و امور کسب معیشت به صرفه بودن فعالیت صنفی و تجاری شما را ارزیابی می کند
  • دریافت کمک مالی برای انجام فعالیت صنفی و تجاری مورد نظر، ضروری می باشد
  • فعالیت صنفی و تجاری، بعد از پذیرفته شدن کمک مالی مذکورآغاز می شود

اگر می خواهید کمک مالی مخصوص حمایت از شروع کار را درخواست کنید حتی الامکان زود با اداره کار تماس بگیرید.

همچنین برای شخصی که تازه فعالیت صنفی و تجاری را آغاز نموده است، کمک هزینه های دیگری نیز وجود دارد. Yritys-Suomi، آگاهیهای لازم را درباره وامهای مختلف و تامین هزینه ها، به شما ارائه می کند.

linkkiTyö- ja elinkeinoministeriö:
اطلاعاتی درباره کمک هزینه مخصوص حمایت از شروع کارفنلاندی | سوئدی | انگلیسی