مهاجرت به فنلاند

زندگی در فنلاند

شهرها

Liiketoimintasuunnitelma
theme icon

برنامه ریزی فعالیت شغلی

در انجام برنامه ریزی فعالیت شغلی خود، به نقاط ضعف و قوت خود و همچنین ویژگی فرآورده ها، کالاها و یا خدماتی که تحویل می دهید، فکر کنید. به اینکه مشتریان شما چه کسانی بوده و دارای چه نیازها و انتظاراتی می باشند و همچنین به رقیبهای شغلی خود، شیوه فعالیت آنها و نوع فرآورده هایی که تولید می کنند نیز بیاندیشید.

مهمترین بخش برنامه ریزی فعالیت شغلی، برنامه ریزی مربوط به کار و پیشه خود شما می باشد. بدقت درباره شیوه فعالیت شغلی خود و فضا و امکانات و موقعیت قراگیری آن فکر کنید. به اینکه به چه ابزار و نیروی کاری نیاز داشته و از کدام شیوه تبلیغ جهت پیشبرد فروش خود استفاده می نمایید، بیاندیشید. همچنین برای خود روشن نمایید که آیا نوع بیمه هایی که دارا میباشید، در برگیرنده تمامی ریسکهای شغلی می باشند.

در برنامه ریزی فعالیت شغلی خود ذکر نمایید که چگونه میخواهید به برنامه ریزی اقتصادی و امور حسابداری، رسیدگی نموده و در ضمن از چه راه هایی به بررسی نحوه تحقق برنامه هایتان می پردازید.

دریافت کمک در جهت انجام برنامه ریزی فعالیت شغلی

راهنمایی های دقیقتر، در جهت تنظیم برنامه فعالیت شغلی را می توانید از مراکز مشاوره در امور مربوط به فعالیت های صنفی و تجاری ، دریافت کنید. از سایتهای مربوط به این مراکز می توانید راهنمایی هایی را درباره فعالیت های صنفی و تجاری ، به زبانهای فنلاندی و انگلیسی دانلود و ذخیره کنید. همچنین از این سایتها می توانید نمونه هایی از برگه های برنامه ریزی فعالیت شغلی و اسناد دیگری از این قبیل را دریافت نمایید.