مهاجرت به فنلاند

زندگی در فنلاند

شهرها

Tietoa yrittäjälle
theme icon

اطلاعاتی برای صاحبان شرکت

وظایف شخص صاحب شرکت

آیا برای تأسیس شرکت نیاز به داشتن جواز دارم؟ چه بیمه هایی را بایستی داشته باشم؟ در باره این موضوعات و دیگر موضوعاتی که برای صاحبان شرکت اهمیت دارند، با مراجعه به InfoFinland و وظایف شخص صاحب شرکت مطالعه کنید.

کمک ها و حمایتهای لازم برای مؤسسین شرکت و کسب و کار آزاد

چه کسی در فنلاند به امور مربوط به نظارت بر منافع صاحبان شرکتها نظارت می نماید؟ تأمینات بیکاری صاحبان شرکت چگونه است؟ مطالعه بیشتر در این باره با مراجعه به InfoFinland و کمک ها و حمایتهای لازم برای مؤسسین شرکت و کسب و کار آزاد.

فرهنگ و آداب مربوط به فعالیتهای صنفی و تجاری در فنلاند

برای کسب موفقیت در زمینه فعالیت صنفی و تجاری خود در فنلاند، حائز اهمیت است که فرهنگ و آداب مربوط به فعالیتهای صنفی و تجاری در فنلاند را بشناسید. با داشتن شناخت نسبت به ویژگیهای اساسی فرهنگ فعالیتهای صنفی و تجاری فنلاند، می توانید سرویس و خدمات بهتری را به مشتریان خود ارائه دهید. همچنین انتظاری که مردم از شما دارند را بهتر می فهمید.

مطالعه بیشتر از InfoFinland و فرهنگ کاری فنلاندی.