Työtodistus
theme icon

مدرک کاری

کارمند از این حق برخوردار است که پس از اتمام دوره اشتغال به کار درصورتیکه بخواهد از کارفرمای خود مدرک کاری دریافت کند. مدرک کاری، مدرک مهمی است که در آن طول مدت اشتغال به کار و وظایف کاری کارمند قید شده است. علاوه بر این کارمند می تواند درخواست نماید که در مدرک کاری او دلایل پایان یافتن دوره خدمت کاریش و نیز ارزیابیهای لازم در مورد تواناییهای کاری و نحوه عملکرد وی، ذکر شود.

حتی پس از گذشت ده سال از اتمام دوره خدمت کاری، کارفرما موظف به ارائه مدرک کاری به کارمند خود می باشد و حتی این زمان می تواند بیش از ده سال نیز باشد بشرطی که انجام این امر برای کارفرما بیش از حد مناسب، مشکلات در بر نداشته باشد. چنانکه کارمند خواهان قید شدن ارزیابیهای مربوط به تواناییهای کاری خود و نحوه عملکردش در مدرک کاری باشد، اگر از پایان دوره خدمت کاریش پنج سال بیشتر نگذشته باشد کارفرمای وی بایستی مدرک درخواست شده را به کارمند خود ارائه دهد. همچنین در صورت گم شدن و از بین رفتن مدرک کاری، کارفرمایان بایستی مدرک کاری نو به کارمند خود ارائه دهند.

کارفرمایی که عمدا و یا از روی سهل انگاری، مدرک کاری را به کارمند خود ارائه ندهد، قوانین مربوط به قرارداد کاری را زیر پا گذاشته است.

linkkiFinlex:
قانون مربوط به قرارداد کارفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

linkkiTyösuojeluhallinto:
اطلاعاتی درباره حق دریافت مدارک کاریفنلاندی | سوئدی | انگلیسی