Työterveyshuolto
theme icon

درمانگاه و بهداری کارکنان

درمانگاه کارکنان به همه تعلق دارد

کارفرمایان در فنلاند موظفند که هزینه مراقبتهای درمانی از پرسنل کاری خود را که در جهت پیشگیری از ابتلا به بیماری می باشد، بپردازند. کار فرمایان می توانند برای کارکنان خود، خدمات پرستاری را نیز تدارک ببینند. در درمانگاه ویژه پرسنل کاری امکان دریافت خدمات پرستاری، پزشکی و روانپزشکی موجود می باشد. در اغلب مواقع فیزیوتراپیست نیز در این درمانگاه ها حضور دارد. خدمات پزشکی تخصصی معمولاً جزو خدمات درمانگاه پرسنل کاری نمی باشد. کارفرما باید به شما بگوید که چه خدماتی و چگونه کمک‌هایی را می‌توانید از مرکز بهداشت کار دریافت کنید.

حق استفاده از خدمات درمانی درمانگاه پرسنل کاری شامل حال خانواده شخص کارمند نمی شود.

هدف درمانگاه کارکنان بهبود سلامتی و توانایی انجام کار و پیشبرد همکاریها در محلهای کار میباشد.

پرسنل درمانگاه کارکنان، موظف به محرمانه نگاه داشتن موضوعات مراجعین هستند. آنها درصورت عدم داشتن اجازه شما، درباره موضوعات شما به کارفرمایتان چیزی نخواهند گفت. البته درمانگاه کارکنان می تواند درباره توانایی انجام کار شما با در نظر گرفتن وضعیت سلامتی تان، به کارفرمای شما اطلاع دهد.

اداره بیمه بازنشستگی ملی (Kela) در صورت ضروری و مناسب بودن این خدمات درمانی، بخشی از مخارج مربوط به آن را برای کارفرمایان و صاحبان مشاغل آزاد جبران می نماید.

linkkiTyösuojeluhallinto:
اطلاعاتی درباره درمانگاه پرسنل کاریفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

linkkiTyöterveyslaitos:
اطلاعاتی درباره درمانگاه پرسنل کاریفنلاندی | سوئدی

linkkiSosiaali- ja terveysministeriö:
درمانگاه پرسنل کاریفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

linkkiFinlex:
قانون مربوط به درمانگاه پرسنل کاریفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

linkkiKela:
کمک هزینه بیماریفنلاندی | سوئدی | انگلیسی