Jos sairastut
theme icon

اگر بیمار شدید

اگر بیمار شوید و یا حادثه ای برای شما رخ دهد، شما از این حق برخوردارید که سر کار نروید. کارفرمای شما موظف است که به ازای ایام بیماری به شما دستمزد و حقوق پرداخت کند. اگر طول مدت اشتغال به کار شما بیشتر از یک ماه باشد، می توانید به ازای هر روزی که بیمار شده اید و حداقل تا نه روز پس از آن را دستمزد و حقوق کامل دریافت کنید. اگر پس از گذشت این نه روز نتوانید به سر کار باز گردید، چنانکه مربوط به بیمه درمانی باشید، در این صورت می توانید از اداره بازنشستگی ملی (Kela)، کمک هزینه بیماری (sairauspäiväraha) درخواست کنید. برای مطالعه بیشتردر این باره به سایت InfoFinland و تأمین اجتماعی فنلاند، مراجعه کنید.

ممکن است که در قرارداد کاری شما درباره مفاد دیگری توافق شده باشد و به ازای مدت طولانی تری بتوانید حقوق دریافت کنید.

کارفرمای شما حق دارد که برای بیمار شدن شما، از شما گواهی پزشکی بخواهد. در صورتیکه بیمار شده و توان رفتن به سرکار را ندارید، مراتب را فورا به رئیس خود اطلاع دهید. رئیس شما به شما اطلاع می دهد که آیا باید بلافاصله پس از بیمار شدنتان گواهی پزشکی ارائه دهید و یا پس از گذشت چهار روز از شروع بیماری.

مرخصی بیماری تعطیلات بحساب نمی آید، بلکه آن را برای بهبودی شما تجویز می کنند، بنابراین نباید در طول مرخصی بیماری با شیوه عملکرد خود بهبودی خود را بخطر اندازید.

linkkiKela:
کمک هزینه بیماریفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

linkkiKela:
درخواست هزینه بیماریفنلاندی | سوئدی | انگلیسی