Työsuhteen ehdoista sopiminen
theme icon

توافق درباره شرایط کاری

در فنلاند حقوق کارمندان بر اساس قوانین کاری و مفاد مندرج در قرارداد شرایط کاری (työehtosopimus) تعیین می گردد. در این قوانین بعنوان مثال حداقل میزان حقوق، ساعات کاری، تعطیلات، حقوق دوران مرخصی بیماری و شرایط پایان دادن به قرارداد کاری تعیین میشوند.

اتحادیه کارفرمایان و اتحادیه کارمندان با همدیگر درباره شرایط مربوط به یک حرفه و شغل مشخص توافق می نمایند. بدین صورت برای شغل مورد نظر قرار داد مربوط به شرایط کاری (TES)، تنظیم می شود. در مورد کارهای بخش دولتی (زمانی که دولت یا شهرداری کارفرما باشند)، قرارداد مذکور قرارداد مشروط کارمندی (VES) و یا قرارداد عمومی شرایط کاری کارمندان شهرداری (KVTES) ، نامیده می شود.

مزایایی که در قرارداد مشروط کاری درباره آنها توافق می شود همیشه حداقل مزایا میباشند. این مزایا نمی بایست در قرارداد کاری کاهش داده شوند. بعنوان مثال مبلغ حقوق پرداختی نباید کمتر از مقداری باشد که در قرارداد شرایط کاری درباره آن توافق شده است. البته کارفرما و کارمند می توانند ضمن عقد کردن قرارداد کاری، درباره مزایای بهتری با هم توافق نمایند.

درباره قراردادهای شرایط کاری برای زمان محدودی توافق می شود که معمولا این زمان یک یا دوسال و یا زمانی طولانی تر می باشد. طرفین قرارداد یعنی اتحادیه های حقوق بگیران و کارفرمایان و نیز اعضای آنها نسبت به اجرای قراردادهای شرایط کاری و کارمندی دارای تعهد می باشند. قانون شرایط کاری می تواند باعث متعهد شدن عموم کارفرمایان شود. در این صورت آن دسته از کارفرمایان که عضو اتحادیه کارفرمایان نمی باشند نیز درباره کارمندان خود موظف به رعایت این قرارداد میباشند.

در درخواستنامه ها و قراردادهای کاری ممکن است نوشته باشد "Palkkaus TES:in mukainen" (پرداخت حقوق مطابق با قرارداد شرایط کاری). خوب است که از قبل برای خودتان روشن نمایید که سطح حقوق پرداختی برای حرفه شما در فنلاند چگونه است. بهتر است که قرارداد شرایط کاری را بشناسید چرا که در فنلاند قانون پرداخت حداقل حقوق وجود ندارد بلکه حداقل مقدار حقوق براساس قرارداد شرایط کاری تنظیم می شود.

linkkiTyö- ja elinkeinoministeriö:
قوانین مربوط به کارفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

قرارداد کاری

شخص کارفرما معمولا با کارمند جدید خود، قرارداد کاری را بطور کتبی عقد می نماید. در این قرارداد کاری درباره وظایف کاری و حقوق و همچنین دیگر مزایا و شرایط مربوط به کار، توافق می شود. قرارداد مذکور می تواند شفاها نیز صورت گیرد. چنانکه قرارداد کتبی انجام نشده باشد، کارفرما می بایستی بدون اینکه جداگانه از وی درخواست شود، توضیحاتی را کتبا درباره مهمترین شرایط کاری ارائه نماید.

توصیه می شود که قرارداد کاری بصورت کتبی انجام شود. زمانی که موضوعات نوشته شده اند، هم شخص کارمند و هم کارفرما می توانند از روی قرارداد نوشته شده بررسی کنند که درباره چه مسائلی با هم توافق نموده اند.

این امر در شرایطی که در سر کار پیش می آید، کمک کننده است. جهت کسب آگاهی بیشتر در باره انجام قرارداد کاری به سایت InfoFinland و لینک مفاد قرارداد کاری مراجعه نمایید.

linkkiTyösuojeluhallinto:
انجام قرارداد کاریفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

نوشتن قرارداد کتبی درباره مهمترین و اصلی ترین شرایط انجام کار

شخص کارفرما می بایستی به آن عده از کارکنان که قرار داد کار ادامه دار دارند و یا بیشتر از یک ماه سر کار بوده اند، توضیحاتی را بصورت کتبی و درباره مهمترین شرایط مربوط به انجام کار، ارائه دهد.

حداقل مواردی که در توضیح کتبی مذکور لازم بذکرند عبارتند از:

 • خانه یا محل کار کارفرما و پرسنل کاری
 • زمان آغاز کار
 • طول مدت قرارداد کار موقت و دلایل موقتی بودن آن
 • طول مدت انجام کار بطور آزمایشی
 • محل انجام کار
 • وظایف کاری کارمند
 • شرایط کاری متناسب با کار
 • مبنای پرداخت حقوق و موارد مشابه آن و نیز فواصل زمانی پرداخت حقوق
 • زمان کاری منظم
 • تعیین تعطیلات سالیانه
 • زمان فسخ قرارداد و مبنای تعیین این زمان

اگر شخص کارفرما توضیحات مورد نظر را درباره اصلی ترین شرایط انجام کار برای کارمند خود ارسال نکند، می تواند محکوم به پرداخت جریمه نقدی شود.