مهاجرت به فنلاند

زندگی در فنلاند

شهرها

Asumisoikeusasunto
theme icon

مسکن همراه با حق سکونت رهنی

پس از پرداخت مبلغ سکونت در مسکن همراه با حق سکونت رهنی (asumisoikeusmaksu) می توانید در چنین مسکنی زندگی کنید. این مبلغ تقریباً 15 در صد از قیمت مسکن است. در صورتی که شما پول پرداخت مبلغ سکونت در مسکن همراه با حق سکونت رهنی را ندارید، می توانید از بانک وام بگیرید. بهره وام مسکن را می توانید از مالیاتی که پرداخت می کنید کسر نمائید.

پس از این هر ماه مبلغ مشخصی را به نام مبلغ استفاده از مسکن (käyttövastike) می پردازید. مقدار مبلغ استفاده از مسکن بستگی به این دارد که مسکن چگونه است و در کجا واقع شده است. مقدار مبلغ استفاده از مسکن نباید بیشتر از اجاره بهای مسکن مشابه در همان منطقه باشد. چنانچه درآمد شما پائین است، می توانید برای پرداخت مبلغ استفاده از مسکن، تقاضای کمک هزینه مسکن نمائید. برای اطلاعات بیشتر به صفحات کمک هزینه مسکن در سایت InfoFinland مراجعه نمائید.

مسکن همراه با حق سکونت رهنی را نمی توان برای خود خرید.

چرا مسکن همراه با حق سکونت رهنی؟

  • انتخاب مسکن همراه با حق سکونت رهنی ریسک اقتصادی ندارد. به این دلیل مسکن همراه با حق سکونت رهنی برای زندگی مطمئن تر از مسکن تحت مالکیت شخص است.
  • برای مسکن همراه با حق سکونت رهنی نیازی به وام مسکن بزرگ ندارید.
  • وقتی که می خواهید در جای دیگری زندگی کنید، نیازی به فروش مسکن ندارید.
  • تا زمانی که مایلید می توانید در مسکن همراه با حق سکونت رهنی زندگی کنید. صاحب خانه نمی تواند قرارداد مسکن همراه با حق سکونت رهنی را لغو نماید. به عبارت دیگر مسکن همراه با حق سکونت رهنی از مسکن اجاره ای دائمی تر است.
  • مسکن همراه با حق سکونت رهنی را می توانید به عنوان ارث هم بدهید.

وظایف مستأجر

اگر شما دارای مسکن همراه با حق سکونت رهنی هستید، باید خودتان به طور دائم در آن زندگی کنید. می توانید مسکن همراه با حق سکونت رهنی را حداکثر به مدت دو سال به شخص دیگری اجاره دهید. به هر حال برای این کار نیاز به اجازه صاحب خانه دارید.

چه کسی می تواند مسکن همراه با حق سکونت رهنی داشته باشد؟

در صورتی که مسکن همراه با حق سکونت رهنی با کمک دولت ساخته نشده باشد، صاحب خانه می تواند خودش مستأجر را انتخاب کند.

چنانچه مسکن همراه با حق سکونت رهنی با کمک دولت ساخته شده باشد، می توانید در صورتی که دارای شرایط زیر هستید آن را تقاضا نمائید:

  • سن تان بالای 18 سال باشد؛
  • در همان منطقه دارای مسکن تحت مالکیت شخصی خودتان نباشید؛ و
  • شما توانائی مالی خرید مسکن تحت مالکیت شخصی خودتان را در همان منطقه نداشته باشید.

به هر حال چنانچه سن تان بالای 55 سال باشد و یا قصد جابجائی از یک مسکن همراه با حق سکونت رهنی به مسکن همراه با حق سکونت رهنی دیگری را داشته باشید، اموال و دارائی شما در نظر گرفته نمی شود.

برخی اوقات شرایط دیگری علاوه بر اینها نیز لازم است.

چگونه باید تقاضای مسکن همراه با حق سکونت رهنی نمود؟

در بیشتر شهرها مسکن های همراه با حق سکونت رهنی وجود دارد.

در صورتی که می خواهید مسکن همراه با حق سکونت رهنی داشته باشید، نخست تقاضای شماره نوبت از اداره مسکن شهر نمائید. شماره نوبت را می توانید از شهرهای مختلفی تقاضا کنید.

شماره نوبت رایگان می باشد. با این که شماره نوبت داشته باشید هم مجبور به تقاضای مسکن همراه با حق سکونت رهنی نیستید.

پس از این ساختمانی که می خواهید در آن مسکن همراه با حق سکونت رهنی داشته باشید را انتخاب نمائید. به صاحب ساختمان ثبت نام خود را اطلاع دهید. همچنین بگوئید که در جستجوی چه نوع مسکنی هستید. می توانید از ساختمان های متعددی تقاضای مسکن همراه با حق سکونت رهنی نمائید. شاید مجبور باشید که مدتی طولانی منتظر مسکن بمانید.

قرارداد مسکن همراه با حق سکونت رهنی

هنگامی که مسکن به شما داده می شود، با صاحب خانه قرارداد مسکن همراه با حق سکونت رهنی (asumisoikeussopimus) ببندید. مبلغ سکونت در مسکن همراه با حق سکونت رهنی، مبلغ استفاده از مسکن و دیگر شروط احتمالی در قرارداد مسکن همراه با حق سکونت رهنی ذکر می شود.

هنگامی که قرارداد مسکن همراه با حق سکونت رهنی را بستید و مبلغ سکونت در مسکن همراه با حق سکونت رهنی را پرداخت نمودید، می توانید به مسکن همراه با حق سکونت رهنی نقل مکان نمائید.

هنگامی که از مسکن به جای دیگری نقل مکان می کنید

در صورتی که می خواهید از مسکن به جای دیگری نقل مکان می کنید، باید اطلاعیه تحویل مسکن (luopumisilmoitus) خود را به صاحب خانه بدهید. هنگامی که مسکن را تحویل دادید، مبلغ سکونت در مسکن همراه با حق سکونت رهنی به شما برگردانده می شود.

linkkiKilpailu- ja kuluttajavirasto:
اطلاعات لازم درباره مسکن همراه با حق سکونت رهنیفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

linkkiYmpäristöministeriö:
درخواست مسکن همراه با حق سکونت رهنیفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

linkkiYmpäristöministeriö:
اطلاعات لازم درباره مسکن همراه با حق سکونت رهنیفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

linkkiTA-Asumisoikeus Oy:
مسکن های همراه با حق سکونت رهنیفنلاندی

linkkiAsuntosäätiö:
مسکن های همراه با حق سکونت رهنیفنلاندی

linkkiAvain Asumisoikeus:
مسکن های همراه با حق سکونت رهنیفنلاندی

linkkiYH Kodit:
مسکن های همراه با حق سکونت رهنیفنلاندی