مهاجرت به فنلاند

زندگی در فنلاند

شهرها

Osaomistusasunto
theme icon

مسکنی که بخشی از آن تحت مالکیت ساکن آن می باشد

در صورتی که نمی توانید برای خودتان خانه خریداری کنید، مسکنی که بخشی از آن تحت مالکیت ساکن آن می باشد (osaomistusasunto) شیوه مناسبی برای خریدن خانه می باشد. در ابتدا فقط بخشی از خانه را می خرید و در آن خانه به عنوان مستأجر زندگی می کنید. در آینده می توانید کل خانه را برای خودتان خریداری نمایید.

هنگامی که شروع به زندگی در مسکنی که بخشی از آن تحت مالکیت ساکن آن می باشد می کنید، در ابتدا 20-10 درصد از بهای خانه را می پردازید. می توانید برای این موضوع از بانک وام بگیرید.

پس از این در آن خانه به عنوان مستأجر زندگی می کنید و هر ماه اجاره بها می پردازید. معمولاً مدت اجاره تقریباً 12-5 سال می باشد. در صورتی که با سازنده خانه توافق کرده اید، همزمان می توانید سهم بیشتری از خانه را خریداری نمایید.

پس از پایان مهلت اجاره، خانه را برای خود خریداری می کنید. پس از خریداری خانه، شما صاحب یک مسکن تحت مالکیت شخصی خود در شرکت سهام مسکن هستید.

برخی از مسکن هایی که بخشی از آن تحت مالکیت ساکن آن می باشند، با کمک دولت ساخته شده اند. در این صورت قانون تعیین می کند که مثلاً مدت اجاره مسکن چقدر است و چگونه می توان خانه را واگذار کرد.

علاوه بر این، خانه هایی وجود دارند که بخشی از آن تحت مالکیت ساکن آن می باشد و سرمایه گذاری آزاد دارند (vapaarahoitteinen osaomistusasunto). دولت کمکی در ساختن اینگونه خانه ها نکرده است. در صورتی که خانه ای که بخشی از آن تحت مالکیت ساکن آن می باشد و سرمایه گذاری آزاد دارد را خریداری کنید، قانون مسائلی از قبیل طول مدت اجاره مسکن و دیگر شرایط قرارداد را تعیین نمی کند.

چگونه می توان مسکنی که بخشی از آن تحت مالکیت ساکن آن می باشد تهیه نمود؟

سازمان ها و شرکت هایی که مسکن هایی که بخشی از آن تحت مالکیت ساکن آن می باشند را می سازند، مسکن های جدید و آزاد را تبلیغ می کنند و در مورد آنها اطلاع می دهند. در مورد این مسکن ها می توانید از اداره های مسکن شهرها نیز سؤال نمایید. می توانید با دادن تقاضا به سازنده مسکن، مسکنی که بخشی از آن تحت مالکیت ساکن آن می باشد درخواست کنید.

چنانچه مسکنی که بخشی از آن تحت مالکیت ساکن آن می باشد با کمک دولت ساخته شده باشد، در موارد زیر می توانید مسکن را تهیه نمایید:

  • درآمدتان خیلی بالا نباشد
  • دارای اموال خیلی زیادی نباشید.

در صورتی که تقاضای مسکنی که سرمایه گذاری آزاد دارد را می کنید، درآمد و اموال شما مورد توجه قرار نمی گیرد.

linkkiKilpailu- ja kuluttajavirasto:
اطلاعات لازم درباره خانه هایی که بخشی از آن تحت مالکیت خود شخص می باشدفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

linkkiYmpäristöministeriö:
اطلاعات لازم درباره خانه هایی که بخشی از آن تحت مالکیت خود شخص می باشدفنلاندی | سوئدی | انگلیسی