Muut tuet perheille
theme icon

انواع دیگر کمک هزینه های مخصوص خانواده ها

خانواده ها می توانند کمک هزینه های مختلفی را برای زندگی دریافت کنند. شرایط دریافت اغلب کمک هزینه ها این است که شما مربوط به تأمینات اجتماعی فنلاند بوده و یا اینکه دارای اقامت فنلاند باشید.

چنانکه درآمد خانواده ای برای پرداخت اجاره خانه و یا مخارج خانه شخصی، کافی نباشد، در این صورت این خانواده می تواند از اداره Kela کمک هزینه عمومی مسکن را درخواست کند.

سرپرستی که بازنشسته می باشد، می تواند از اداره کلا Kela درخواست افزایش دادن مقدار کمک هزینه بازنشستگی اش را بازای فرزندانش، بنماید. اداره کلا تا زمان رسیدن کودک به سن 16 سالگی، مبلغ افزایش یافته را به پول بازنشستگی سرپرست او می افزاید.

در صورتیکه خانواده ای دارای مشکلات اقتصادی می باشد و راه دیگری برای مقابله با این مشکلات ندارد، می تواند یارانه درخواست کند. یارانه را میتوان از اداره Kela درخواست کرد.

اگر در خانه از اعضای خانواده خود که دچاربیماری دراز مدت، معلولیت و یا کهولت هستند مراقبت می نمایید، در این صورت شهرستان محل سکونت شما می تواند به شما کمک هزینه مراقبت از بستگان نزدیک در خانه (Omaishoidontuki) را پرداخت کند. کمک هزینه مراقبت از بستگان نزدیک در خانه را می توانید از اداره سوسیال شهرستان محل سکونت خود درخواست کنید. مطالعه بیشتر در این باره از InfoFinland و کمکهای مالی و همچنین ازسالمندان.

در سایت اینترنتی InfoFinland حق سرپرستی درباره اینکه اگر والدین با هم زندگی نکنند، چه کمک هزینه ای به سرپرستی که با کودک زندگی می کند پرداخت می شود، توضیح داده شده است. کمک خرجی، وجهی میباشد که آن یک از والدین کودک که جدا از کودک زندگی می کند، توسط پرداخت آن وجه در تأمین مخارج کودک شرکت می کند. آن یک از والدین که با کودک زندگی نمی کند، به والدی که با کودک زندگی می کند کمک خرجی پرادخت می کند.

linkkiKela:
مبلغ افزایش بافته به ازای هر کودکفنلاندی | سوئدی | انگلیسی