مهاجرت به فنلاند

زندگی در فنلاند

شهرها

Avioehtosopimus
theme icon

توافق نامه درباره شرایط ازدواج

توافق نامه درباره شرایط ازدواج (avioehtosopimus)، بر روی این امر تاثیر می گذارد که دارایی زن و شوهر بعد از جدایی و یا فوت آنها، چگونه تقسیم می شود. اگر همسران در بین خود قرارداد مربوط به شرایط ازدواج را انجام نداده باشند، در زمان تقسیم دارایی آنها، مجموع دارایی هر دو حساب شده و بصورت مساوی میان آنها تقسیم می شود. عمومی ترین نوع این توافق نامه تعیین می کند که هیچکدام از زوجین حقی در مورد دارایی زوج دیگر ندارد. توافق نامه درباره شرایط ازدواج را میتوان قبل و یا بعد از ازدواج، انجام داد. برای انجام این توافق نامه، نیاز به موافقت هر دوی همسران می باشد.

توافق نامه مربوط به شرایط ازدواج، بصورت کتبی صورت می گیرد. پای توافق نامه مذکور را تاریخ و امضاء میزنند. این توافق نامه باید به تأیید دو شخص صالح برسد. سپس برای ثبت شدن، به اداره ثبت احوال فرستاده می شود. برای انجام چنین توافق نامه ای باید از یک وکیل خبره استفاده کرد.

انجام توافق نامه مربوط به شرایط ازدواج، اختیاری است.

linkkiMaistraatti:
توافق نامه مخصوص شرایط ازدواجفنلاندی | سوئدی