مهاجرت به فنلاند

زندگی در فنلاند

شهرها

Sukunimestä päättäminen
theme icon

تصمیم درباره نام خانوادگی

در صورتی که محل زندگی شما در فنلاند است، برای تعیین نام خانوادگی شما از قوانین فنلاند پیروی می شود. حتی اگر شما دارای تابعیت فنلاندی نباشید، به این صورت عمل می شود.

زمانی که قصد ازدواج دارید می توانید درباره داشتن نام خانوادگی مشترک و یا نگهداشتن نام خانوادگی خود، تصمیم بگیرید.

اگر می خواهید که دارای نام خانوادگی مشترک باشید، می توانید نام خانوادگی هر کدام از زوجین را بعنوان نام خانوادگی مشترک انتخاب کنید. توسط ارائه فرم "انتخاب نام خانوادگی در ضمن عقد"، به عاقد خود اطلاع دهید که از چه نام خانوداگی استفاده خواهید کرد. فرم مورد نظر را می توانید از اداره ثبت احوال و یا سایت اینترنتی این اداره، دریافت کنید. نمی توان نامی را که یکی از همسران بر اساس ازدواج قبلی خود دریافت کرده است، بعنوان نام خانوادگی مشترک انتخاب کرد.

همسری که نام خانوادگی اش تغییر می کند، می تواند برای استفاده شخصی خود، نام خانوادگی دو قسمتی انتخاب کند، مثلا Virtanen-Smith. نام خانوادگی دو قسمتی را نمی توان بطور مشترک استفاده کرد.

می توان کاملا یک اسم جدید را بعنوان نام خانوادگی مشترک برگزید. در چنین مواردی فقط اطلاع دادن درباره تغییر نام خانوادگی کافی نبوده بلکه باید نام خانوادگی جدید را بطور جداگانه توسط برگه درخواست تغییر نام، از اداره ثبت احوال درخواست کنید.

چنانکه هر دوی شما مایل هستید که نام خانوادگی قبلی خود را داشته باشید، لازم نیست که در باره نام خانوادگی خود از قبل به عاقد خبر دهید.

در بروشور وزارت دادگستری، تحت عنوان بروشور نام خانوادگی همسر و فرزند، درباره نحوه تغییر دادن نام خانوادگی در موقع ازدواج، توضیح داده شده است. در قانون نام، قوانین نام خانوادگی روشن شده اند. مجموعه کامل قانون نام در سایت اینترنتی Finlex یافت می شود.

linkkiOikeusministeriö:
بروشور مربوط به نام خانوادگی همسر و نام خانوادگی فرزندفنلاندی | سوئدی

linkkiMaistraatti:
برگه درخواست نام خانوادگی در زمان عقدفنلاندی | سوئدی

linkkiMaistraatti:
برگه درخواست تغییر نامفنلاندی

linkkiFinlex:
قانون نامفنلاندی | سوئدی

تغییر دادن نام خانوادگی در طول دوران زندگی زناشویی

اگر دارای نام خانوادگی تشکیل شده از دو بخش می باشید، مثلا Virtanen-Smith، می توانید در طول دوران زندگی زناشویی خود از بخش اول نام خانوادگی خود صرف نظر کنید. البته در طول دوران زندگی زناشویی می توانید نام خانوادگی تشکیل شده از دو اسم را نیز برای خود انتخاب کنید. برای این منظور باید کتبا به اداره ثبت احوال اطلاع دهید.

linkkiMaistraatti:
اعلام کردن نام خانوادگیفنلاندی | سوئدی

اطلاع دادن به مقامات اداری کشور خود (برای افراد تبعه کشورهای خارجی)

در صورت تغییر نام خانوادگی تان، شما باید مراتب را به کنسولگری کشور خود خبر دهید تا برای شما با اسم جدیدتان پاسپورت صادر شود و مقامات هر دو کشور دارای مشخصات یکسانی از شما باشند. جهت کسب آگاهی بیشتر در این باره از کنسولگری کشور خود سوال کنید. اطلاعات تماس کنسولگریها را می توانید از سایت های اینترنتی وزارت امور خارجه، دریافت کنید.

جهت کسب آگاهی بیشتر درباره نام خانوادگی کودک، به سایت اینترنتی InfoFinland ووضعیت کودک در زندگی مشترک بدون ازدواج رسمی، مراجعه کنید.

جهت کسب آگاهی بیشتر درباره نام خانوادگی در شرایط جدایی و طلاق، به سایت اینترنتی InfoFinland و طلاق، مراجعه کنید.

linkkiUlkoministeriö:
نمایندگی کشورهای خارجی در فنلاندفنلاندی | سوئدی | انگلیسی