مهاجرت به فنلاند

زندگی در فنلاند

شهرها

Lapsi avoliitossa
theme icon

کودک در رابطه زناشویی بدون ازدواج رسمی

پذیرش پدر بودن (Isyyden tunnustaminen)

در صورتی که زندگی مشترک بدون پیوند زناشوئی دارید و فرزندتان به دنیا می آید، پدر فرزند باید پدر بودن خود را اعلام کرده و قبول کند. اگر پدر بودن پذیرفته نشود، کودک رسماً بی پدر محسوب می شود و هر چند که با هم زندگی کنید، مادر به تنهایی مسئولیت مخارج زندگی و مراقبت کودک را بر عهده خواهد داشت. پدر بودن را می توان در هنگام بارداری در مرکز مشاورت مادر و کودک اعلام و قبول کرد. پس از تولد کودک، پدر بودن را می توان در نزد ناظر منافع کودکان در شهر محل اقامت خود اعلام و قبول کرد. اداره ثبت احوال (maistraatti) هویت پدر کودک را تأئید می کند.

پس از به تأیید رسیدن هویت پدر کودک

 • می توان نام خانوادگی پدر کودک را به کودک داد.
 • پدر کودک می تواند همراه با مادر کودک یا به تنهایی، از کودک سرپرستی کند. سرپرست (huoltaja) فردی است که مسئولیت مراقبت و تربیت کودک را بر عهده دارد.
 • پدر کودک موظف به شرکت در مخارج زندگی کودک می باشد.
 • کودک حق ارث از پدر و خانواده پدری و بالعکس را دارا می باشد.
 • کودک حق دریافت کمک هزینه بازنشستگی خانواده را در صورت فوت پدرش، دارد.

اگر پدر کودک به پدر بودن خود اقرار نکند، در این صورت مادر کودک می تواند درخواست دادخواهی برای تأیید هویت پدر کودک را بکند.

linkkiSosiaali- ja terveysministeriö:
شناسایی و تایید هویت پدریفنلاندی | سوئدی

نام خانوادگی کودک در زندگی زناشویی بدون ازدواج رسمی

هنگامی که کودک در زندگی زناشویی بدون ازدواج رسمی به دنیا می آید، می تواند

 • نام خانوادگی مادرش را بگیرد یا
 • در صورتی که رابطه پدری تأیید شده باشد، نام خانوادگی پدرش را بگیرد یا
 • نام خانوادگی مشترک والدین خود را بگیرد یا
 • نام خانوادگی ترکیبی که از نام های خانوادگی والدینش تشکیل شده است را بگیرد.

در صورتی که والدین نام خانوادگی مشترک نداشته باشند ولی فرزندان مشترک داشته باشند، کودک همان نام خانوادگی را می گیرد که خواهر یا برادرانش دارند.

در موارد زیر می توانید با همسرتان که با او ازدواج غیر رسمی دارید، تقاضای نام خانوادگی مشترک نمائید

 • حداقل پنج سال با هم زندگی کرده اید، یا
 • دارای فرزند مشترک هستید.

به فرزند خواندگی قبول کردن کودک در زندگی زناشویی بدون ازدواج رسمی

زوجینی که دارای ازدواج رسمی نمی باشند، نمی توانند کسی را به فرزند خواندگی قبول کنند. همچنین به فرزند خواندگی پذیرفتن کودک یکی از زوجین به عنوان فرزند مشترک، نیز امکان ندارد.

قراردادهای بین المللی

هویت پدری به تأیید رسیده توسط مقامات اداری کشورهای شمالی دیگر (سوئد، نروژ، دانمارک و ایسلند) در فنلاند نیز دارای اعتبار است.

همچنین هویت پدری به تأیید رسیده در کشورهای غیر شمال اروپا را نیز می توان در فنلاند پذیرفت البته در صورتیکه تأیید هویت پدر کودک در خود آن کشور دارای اعتبار بوده و والدین کودک در آن کشور زندگی کرده باشند.

موقعیت کودک بدنیا آمده در خارج از زندگی زناشویی همراه با ازدواج رسمی، در کشورهای مختلف، بسیار متفاوت است. در مورد هویت پدری به تأیید رسیده در فنلاند، ممکن است که موطن کودک یا پدر، قابل اعتبار نباشد. در این باره از کنسولگری کشور خود سوال کنید.

مالیات بر ارث و بازنشستگی افراد بیوه

چنانکه زوجی که دارای ازدواج رسمی نبوده و فرزند مشترک داشته باشند، شرایط مالیات بر ارث برای فرزند آنها همانند کودکی است که در رابطه زناشویی همراه با ازدواج رسمی بدنیا آمده است.

اگر یکی از زوجینی که دارای ازدواج رسمی نمی باشند، فوت کند، در این صورت فرزندان او میتوانند از اداره Kela کمک هزینه بازنشستگی افراد بیوه را دریافت کنند.