مهاجرت به فنلاند

زندگی در فنلاند

شهرها

Ulkomaiset tutkinnot Suomessa
theme icon

مدارک تحصیلی خارجی در فنلاند

چنانکه در خارج از کشور مدرک تحصیلی خود را دریافت کرده اید، دریافت مدرک تحصیلی معادل، دریافت تاییده یه قابلیت شغلی و دریافت مجوز کاری و همچنین گذراندن آزمون عملی، جهت نشان دادن قابلیت و مهارت کاری تان، ممکن است برای شما فایده داشته باشد.

برابر سازی و به رسمیت شناختن مدرک تحصیلی

منظور از به رسمیت شناختن مدرک تحصیلی این است که مدرک تحصیلی گرفته شده در خارج از کشور، چه قابلیتهایی را در جهت درخواست محل کار و یا محل تحصیل در فنلاند، به شخص دارنده مدرک مورد نظر، می دهد. به رسمیت شناختن مدرک تحصیلی هزینه ای را دربرداشته و از اداره کل آموزش درخواست میشود. برای درخواست محل تحصیل، به رسمیت شناخته شدن مدرک تحصیلی الزامی نیست.

به رسمیت شناخته شدن قابلیت شغلی و کسب حق انجام تمرین کاری

افرادی که برای بخش غیر خصوصی (شامل بخش دولتی و بخشی که زیر نظر شهرداری شهرستانها می باشد) درخواست می کنند، بایستی واجد شرایط تحصیلی لازم باشند. زمانی که شخص تحصیل کرده در خارج از کشور برای اینگونه مشاغل درخواست می دهد، او نیاز به مدرک صادره از اداره کل آموزش می باشد که قابلیت شغلی وی را به تایید رسانده باشد.

منظور از مشاغل استاندارد مشاغلی است که افراد متقاضی آن باید مدرک تحصیلی مشخصی که مطابق قانون تعیین شده است را دارا باشند. هم مشاغل دولتی و هم مشاغلی که برای انجام آنها نیاز به داشتن مجوز اشتغال به کار می باشد، جزو مشاغل استاندارد هستند. مجوز اشتغال به کار به عنوان مثال برای مشاغل درمانی و مشاغل دریانوردی لازم می باشد.

اگر شما مدرک تحصیلی مربوط به یکی از مشاغل استاندارد فنلاند را در خارج از کشور دریافت کرده اید، قبل از اینکه بتوانید در زمینه آن شغل در فنلاند مشغول به کار شوید، نیاز به دریافت مدرک تاییدیه از جانب مقامات مسئول را دارید. در سایت اینترنتی اداره کل آموزش، فهرست مشاغل استاندارد و مقامات مسئول آن موجود می باشد.

کارفرمای بخش خصوصی، شخصا درباره پذیرفتن مدرک تحصیلی دریافت شده توسط کارکنان در خارج از کشور، تصمیم می گیرد. برای بخش خصوصی نیازی به داشتن تاییدیه مدرک تحصیلی نمی باشد ولی وجود این تاییدیه می تواند در امر تقاضای کار مفید واقع شود.

اداره کل آموزش درباره مدرک تحصیلی اخذ شده در خارج از کشور، گزارشات کارشناسان را نیز ارائه می دهد. البته اینگونه گزارشات باعث کسب قابلیت کاری در فنلاند نمی شوند. ولی ممکن است که در امر تقاضای کار یا محل تحصیل، کمک نمایند زیرا طی این گزارشات توضیحاتی درباره سطح و محتوای تحصیلات گذرانده شده در خارج کشور، داده می شود.

به رسمیت شناختن آکادمیک

چنانکه بخواهید در کشور فنلاند ادامه تحصیل دهید، می توان به کمک به رسمیت شناختن آکادمیک یا دانشگاهی، تحصیلات گذرانده شما در خارج را مورد توجه قرار داد.

به رسمیت شناختن آکادمیک مدرک تحصیلی عبارت است از:

  • درخواست برای ادامه تحصیل بر مبنای تحصیلات قبلی گذرانده شده در خارج از کشور
  • حساب شدن و پذیرفته شدن واحد های درسی گذارنده شده در خارج از کشور بعنوان بخشی از دروس رشته تحصیلی شما در فنلاند

خود مراکز آموزشی درباره گزینش دانشجویان و پذیرفتن واحدهای درسی گذرانده شده در خارج کشور، بعنوان بخشی از دروس رشته تحصیلی دانشجویان در فنلاند، تصمیم می گیرند. برای کسب آگاهی بیشتر در این باره مستقیما با آموزشگاهی که می خواهید در آنجا تحصیل کنید، تماس بگیرید.

linkkiOpetushallitus:
تائید و برابری مدرکفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

linkkiOpetushallitus :
جزوه راهنما در مورد معادلسازی مدرک تحصیلی (pdf, 102,14 kt)فنلاندی | سوئدی | انگلیسی | روسی | استونیایی | فرانسوی | اسپانیایی | چینی | فارسی | عربی

linkkiOpetushallitus :
نمودار مراحل معادلسازی مدرک تحصیلی(pdf, 410,87 kt)فنلاندی | سوئدی | انگلیسی | روسی

linkkiTyö- ja elinkeinoministeriö:
تائید و برابری مدرکفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

linkkiOpetushallitus:
مشاغلی که جهت انجام آنها نیاز به داشتن سابقه تحصیلی و یا مدارک خاصی میباشدفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

linkkiOpetushallitus:
گزارشهایی درباره مدارک شغلی خارجیفنلاندی | سوئدی | انگلیسی