Koulutus Turussa

Haridus Turus

Leidub teema kohta tähtsat teavet lehel Haridus.

Eelkool

Turus pakutakse nii soome- kui rootsikeelset eelkooliharidust. Eelkool on mõeldud kõikidele lastele üks aasta enne lapse kooli algust. Eelkooli rühmad tegutsevad nii lasteaedades kui ka koolides. Eelkool algab augustis, registreerimine on jaanuaris. Eelkooli registreerutakse elektrooniliselt või saates registreerimisvormi sellesse lasteaeda, kuhu soovitakse eelkoolikohta.

Lisateavet eelkooli kohta on saadval linna kodulehel. Lisateavet annavad ka lasteaedade juhatajad.

Loe lisaks:

Alusharidus

linkkiTurun kaupunki:
Eelkoolsoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiTurun kaupunki:
Väikelaste hariduse elektrooniline asjaajamine Turussoome keelsoome keel | rootsi keel | inglise keel

Põhiharidus

Turu linna koolides pakutakse soomekeelset põhiharidust 32 koolis, rootsikeelset põhiharidust 4 koolis ja inglisekeelset Turu rahvusvahelises koolis. Linna koolidele lisaks on Turus veel Turu normaalkool (Turun normaalikoulu) ja Turu Steinerkool (Turun Steiner-koulu). Turus on ka koole, kus lapsed saavad õppida osaliselt vene, saksa, prantsuse või inglise keeles.

Õpilase oma kool määratakse reeglina õpilase koduse aadressi järgi ja laps läheb harilikult elukoha järgsesse kooli.

Laps registreeritakse põhikooli esimesse klassi elektroonilise avaldusega. Registreerimine algab igal aastal jaanuaris. Samas võib lapse registreerida ka oma emakeele tundidesse. Teistesse klassidesse registreerimiseks tuleb võtta ühendust kooli direktori või juhatajaga.

Kui laps kolib välismaalt Soome ja ei oska soome keelt, õpib ta alguses ettevalmistavas klassis. Põhihariduseks ettevalmistav õpetus kestab umbes kümme kuud. Laps alustab ettevalmistavas õppes kohe peale Turusse elama asumist.

Võõrkeelsed õpilased õpivad põhikoolis soome või rootsi keelt teise keelena. Lisaks on neil võimalus õppida oma emakeelt kaks tundi nädalas. Turus on võimalik õppida oma emakeelt rohkem kui 20 keeles.

Koolides on võimalik saada ka emakeelset õpetust ja erinevat tugiõpetust kas soome keeles ja/või oma emakeeles.

linkkiTurun kaupunki:
Põhihariduskoolid Turussoome keel | rootsi keel | inglise keel

Sisserändajatele mõeldud õpe ja õpingute toetamine:

linkkiTurun kaupunki:
Globaalne kasvatus ja multikultuursussoome keel | inglise keel

Lisateavet ja abi on võimalik saada kõikidest põhikoolidest.

Pered, kes asuvad Soome elama ning, kelle lapsed ei oska veel soome keelt, võivad võtta ühendust kasvatus- ja haridusameti multikultuurse hariduse koordinaatoriga.

Tel. (02) 262 9344

Põhiharidus noortele ja täiskasvanutele

Kui noor või täiskasvanu ei ole käinud koolis või tema põhihariduse omandamine on pooleli, võib ta selle omandada. Kui noor tuleb Soome elama 14–16-aastasena, võib ta õppida põhihariduse ettevalmistavas klassis. Õpikohustuse vanuse piiri ületanud noored ja täiskasvanud võivad osaleda täiskasvanutele suunatud põhihariduse alghariduse õppekava või põhikooli õppekava õppes või sooritada osa õpingutest. Põhihariduse õppekavasse võib kuuluda ka lugemis- ja kirjutusoskuse omandamine.

Loe lisaks:

Põhiharidus

linkkiTurun kaupunki:
Turun iltalukiosoome keel

Kutseõppeks ettevalmistav koolitus ja oma emakeele õpetus sisserändajatele

Kui alla 17-aastane laps või noor ei oska soome keelt, alustab ta õpinguid ettevalmistavas klassis. Ettevalmistavas klassis õpib ta soome keelt ja muid õppeaineid väikeses õpperühmas umbes aasta. Ettevalmistava õpetuse klasse on Turus mitmes koolis.

Välismaise taustaga noorte õpetuse kohta saate lisateavet Turu Kutsehariduskoolist (Turun ammatti-instituutti).

Turu Kutsehariduskooli kontaktandmed:
Lemminkäisenkatu 14–18 C
20520 Turku
Tel. 02 2633 4777

Kutseõppeks ettevalmistav koolitus

Kutseõppe baasharidusele võib eelneda kutseõppeks ettevalmistav koolitus. Koolitusele minnakse Opintopolku-lehekülje kaudu. Koolitus kestab umbes 0,5 - 1 aastat ja selle maht on 30–60 ainepunkti. Ettevalmistava koolituse eesmärk on parandada õpilase edasiõppimise võimalusi. Koolituse ajal võib parandada õppimise- ning elamisoskusi, keeleoskust, mõelda, mida õppida ja tutvuda erinevate ametitega. Õpilasele tehakse individuaalne oskuste arendamise plaan (henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma = HOKS).

Koolitusel osalevatel õpilastel on õigus saada tavapärast õppe- ja koolitranspordi toetust.

Turus korraldavad ettevalmistavat koolitust Turu Kutsehariduskool ja Turu Täiskasvanute koolituskeskus (Turun ammatti-instituutti, Turun Aikuiskoulutuskeskus). Lisateavet Turu piirkonnas korraldatavatest kutseõppeks ettevalmistavatest koolitustest leiate Üleminekuetappide juhendist (Nivelvaiheopas).

Loe lisaks:

Kutseõppeks ettevalmistav koolitus

linkkiTurun ammatti-instituutti:
Noorte immigrantide kutsekoolituseks ettevalmistav koolitus soome keel

Kutseharidus

Baaskutseõpet antakse kutseõppeasutustes ja töökohapõhise õppena (õpipoisikoolitusena). Koolitusprogrammid eeldavad tavaliselt põhikooli lõputunnistust, kuid leidub ka gümnaasiumihariduse baasil kutseharidusprogramme. Õpingud on väga praktilised. Praktika ajal tehakse tööd õigetel töökohtadel ning tutvutakse tööelu argipäevaga.

Baaskutsehariduse maht on 180 ainepunkti ja õpingud kestavad harilikult kolm aastat. Õpingutele kuluv aeg varieerub ja oleneb õppija edasijõudmisest, varasematest õpingutest ja töökogemusest. Varasemad koolitused võidakse arvestada õpingute üheks osaks ja sellega lüheneb ka õppeaeg. Baaskutseharidus annab õiguse igasuguse kõrghariduse omandamiseks.

Turus pakuvad baaskutseharidust kokku seitse õppeasutust.

Loe lisaks:

Kutseharidus

linkkiTurun kaupunki:
Kutseõppeasutusedsoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiTurun kaupunki:
Turun ammatti-instituutti koolitusedsoome keel | rootsi keel | inglise keel | vene keel | eesti keel | prantsuse keel | pärsia keel | araabia keel | kurdi keel

Turu Täiskasvanute koolituskeskus (AKK) on täiskasvanute kutseõppe koolituskeskus, kus saab omandada kutsehariduse erinevatel erialadel. Turu AKK-s saab sooritada teatud ametites töötamisel nõutavate lubade eksameid. AKK-s on ka soome keele kursusi ja spetsiaalseid sisserändajatele suunatud koolitusi.

Turu AKK õppetöö toimub kahes kohas, Artukaises ja Kärsämäel.

linkkiTurun aikuiskoulutuskeskus:
Turu täiskasvanute koolituskeskussoome keel

Gümnaasium

Turus on 10 päevast gümnaasiumi ja üks peamiselt õhtuti töötav täiskasvanute gümnaasium. Õhtugümnaasiumis korraldatakse ka välismaalastele suunatud kursuseid.

Gümnaasiumi lõputunnistuse võib saada ka õppides inglise keeles, sooritades International Baccalaureate (IB) -eksamid Turu Normaalkooli Gümnaasiumis või Turu rahvusvahelise kooli gümnaasiumis.

Loe lisaks:

Gümnaasium

linkkiTurun kaupunki:
Gümnaasiumid Turussoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiTurun kaupunki:
Gümnaasiumis õppimine soome keel | rootsi keel | inglise keel

Kõrgharidus

Turus on võimalik omandada kõrghariduse paljudel erialadel. Turus on ülikool, rootsikeelne Åbo Akademi ja neli rakenduslikku kõrgkooli, millest üks on rootsikeelne. Enamus kõrghariduse õppekavadest läbitakse soome keeles. Peaaegu kõikides kõrgkoolides on muidugi ka inglisekeelseid õppeprogramme.

Turu ülikoolis pakutakse välismaalastele mõeldud nõustamisteenust, kust sisserändajad saavad nõu seoses kõrgharidusega ja sellega seotud tööturuga.

linkkiTurun yliopisto:
Turun yliopiston maahanmuuttajien ohjauspalvelusoome keel | inglise keel

linkkiTurun kaupunki:
Opiskelijakaupunkisoome keel | rootsi keel | inglise keel

Muid õppimisvõimalusi

Turus on palju õppimisvõimalusi, mis on avatud kõigile. Need õpingud on reeglina tasulised.

Avatud ülikoolis ja avatud kõrgkoolis võib omandada kõrgharidust. Lisateavet Turus pakutavatest õppimisvõimalustest leiate avoinyliopisto.fi ja avoinamk.fi -netilehekülgedelt.

Turu soomenkeelne rahvaülikool, Åbo svenska Arbetarinstitut ja Aurala rahvaülikool korraldavad soome ja rootsi keele kursusi, samuti on seal võimalus õppida ja harrastada kunsti ja käsitööd, tantsu ja liikumist, kultuuri ja ajalugu ning arvutiõpetust.

Turu rahvaülikool korraldab ka koolitusi noortele sisserändajatele, kes on 16–29-aastased ja kellel ei ole Soomes omandatud põhikooli järgset haridust.

linkkiAvoin Yliopisto:
Avatud ülikool Turussoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiAvoinamk.fi:
Avatud kutsekõrgkool Turus soome keel | inglise keel

linkkiTurun suomenkielinen työväenopisto:
Turun suomenkielinen työväenopistosoome keel | inglise keel