Kulttuurit ja uskonnot Suomessa

Kultuurid ja usundid Soomes

Soomes elab ligikaudu 5,5 miljonit inimest. Riigikeeled on soome ja rootsi keel. Soomes on usuvabadus, mis tähendab, et igaüks saab valida oma usundi ja võib tegeleda usulise tegevusega. Sellelt lehelt leiad teavet Soome rahvastiku, usundite, usuvabaduse ja lapse usundi kohta.

Soome rahvastik

Soome rahvastikuarv on ligikaudu 5,5 miljonit inimest. Soome on väga hõreda asustusega riik. Rahvastik on koondunud peamiselt suurlinnadesse ja tiheasustusega aladele. Pealinna regioonis elab üle miljoni inimese.

linkkiTilastokeskus:
Soome rahvastiksoome keel | rootsi keel | inglise keel

Soome riigikeeled on soome ja rootsi keel. Soome keelt räägib emakeelena veidi alla 4,9 miljoni inimese ja rootsi keelt veidi alla 300 000 inimese. Soome ja rootsi keele järel räägitakse enim vene, eesti, inglise, somaali ja araabia keelt.

Soome rahvastiku hulka kuulub erinevaid rahvusvähemusi, kellel on suurema osa soomlastega võrreldes erinev keel, kultuur või usund. Soome traditsioonilised vähemused on näiteks soomerootslased, saamid, romad, juudid ja tatarlased. Peale selle on Soome saabunud palju sisserändajaid näiteks Venemaalt, Eestist, Balkanimaadest, Somaaliast ja Iraagist.

linkkiTilastokeskus:
Maahanmuuttajat väestössäsoome keel | inglise keel

Usundid Soomes

Suurem osa soomlastest on kristlased. Suurim usukogukond on Soome Evangeelne Luterlik Kirik (Suomen evankelis-luterilainen kirkko), kuhu kuulub umbes 70% rahvastikust. Soome suuruselt teine usukogukond on Õigeusu Kirik. Õigeusu Kirikusse kuulub veidi üle 1% rahvastikust. Evangeelsel Luterlikul Kirikul ja Õigeusu Kirikul on Soomes eristaatus. Näiteks on neil õigus maksu võtta.

Soomes elab kümneid tuhandeid moslemeid. Sellele vaatamata vaid osa neist kuulub islami usukogukondadesse. Soomes elab ka paar tuhat juuti. Helsingis ja Turus tegutseb sünagoog.

Soome teised usukogukonnad on näiteks katoliku kirik Soomes, nelipühi kirik, Soome vabakirik, Soome advendikirik, mormoonikirik ja Jehoova tunnistajad.

Umbes kolmandik Soomes elavatest inimestest ei kuulu ametlikult ühtegi usukogukonda.

Soomes on paljud pühad kristliku taustaga. InfoFinlandi lehelt Soome pühad ja tähtpäevad leiad teavet, millal Soomes pühasid tähistatakse.

linkkiOpetus- ja kulttuuriministeriö:
Usuühendusedsoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiUskonnot.fi:
Usuühendusedsoome keel | inglise keel

Usuvabadus ja oma usuline tegevus Soomes

Soomes on usuvabadus. Kõigil, kes elavad Soomes, on õigus ise valida oma usund ja sellega tegeleda. Kui pole selleks soovi, ei pea mingit usku valima. Keegi ei ole ka kohustatud usulises tegevuses osalema.

linkkiOpetus- ja kulttuuriministeriö:
Usuvabadussoome keel | rootsi keel | inglise keel

Usukogukonna võivad moodustada vähemalt 20 täisealist isikut. Usuline grupp ei pea registreeruma usukogukonnaks, vaid grupp võib tegutseda ka ilma registreerimata.

linkkiPatentti- ja rekisterihallitus:
Usuühenduse registreeriminesoome keel | rootsi keel | inglise keel

Lapse usund

Vanemad otsustavad, milline on lapse usund. Kui vanemad on selles suhtes eriarvamusel, ei seota last ühegi usundiga. Kui kohus on nimetanud ühe vanema lapse üksikhooldajaks, võib ta lapse usundi üle üksinda otsustada.

Lapsel on õigus saada koolis oma usundi alast õpet. Loe lisaks InfoFinlandi lehelt Põhiharidus.

Täisealine ehk 18-aastaseks saanud isik võib ise oma usundi üle otsustada.

Kultuurid ja usundid Soomes
  • Soome kombed
  • Soome pühad ja tähtpäevad