Elu Soomes

Linnad

Soita ja kysy neuvoa

Helista ja küsi nõu

Teavet avalike teenuste kohta

Kas vajad teavet avalike teenuste kohta või abi nende kasutamisel? Nõu saad küsida avalike teenuste nõustamisteenusest Kansalaisneuvonta. Kansalaisneuvonta suunab sind õige teenuse juurde, abistab elektroonilises asjaajamises ja vastab avalikke teenuseid puudutavatele küsimustele. Kansalaisneuvonta kaudu ei ole võimalik ametkondadega suhelda, vaid teenuse kaudu suunatakse sind õige ametkonna juurde.

Teeninduskeeled: soome, rootsi ja inglise keel.

Helista: 0295 000

Telefoniteenindus avatud
E–R 8–21
La 9–15

Kõnede või sõnumite ees tasud ainult kohaliku kõne, mobiilikõne või SMS-i teenustasu vastavalt oma teenuseoperaatorile. Teabeteenus ise on tasuta.

E-post: palveluneuvoja(at)kansalaisneuvonta.fi

Teavet Soome sotsiaalse kaitse kohta

Kela teenindustelefon

Sotsiaalse kaitse küsimused, kui asud elama Soome või Soomest välisriiki:
020 634 0200 (soome ja inglise keeles)

Kela teenindustelefon on avatud esmaspäevast reedeni kella 8–16.

Sul on võimalus Kela kaudu ka helistamisaega broneerida. Aja saad broneerida teenindustelefonilt või Kela veebilehe kaudu. Kui oled broneerinud helistamisaja, helistab teenusekonsultant sulle kokkulepitud ajal. Kui vajad tõlki, anna sellest aja broneerimisel teada. Tõlgi vajaduse korral broneeri aeg vähemalt nädal aega varem. Sageli ei ole võimalik tõlki kiiremini organiseerida. Tõlgi tellib Kela.

Õigusnõustamine

Pakolaisneuvonta ry

Pagulaste nõustamiskeskus annab õigusalast abi ning nõustab varjupaigataotlejaid, pagulasi ja teisi välismaalasi.

09 2313 9325 (E–R kell 10–12)
E-post: neuvonta(at)pakolaisneuvonta.fi

Nõustamine dokumentideta välismaalastele: 045 2377 104 (esmaspäeviti kell 14–16).

Kuriteoohvrite valvekeskus Rikosuhripäivystys

Abitelefon 116 006
Juristi nõustamistelefon 0800 161 177

Kuriteoohvrite valvekeskuse Rikosuhripäivystys (RIKU) ülesanne on parandada kuriteoohvri, tema lähedaste ja kriminaalasja tunnistaja positsiooni. Võid helistada kuriteoohvrite valvekekeskusse, kui sina või sinu lähedane on sattunud kuriteo ohvriks või kui oled kuriteo tunnistaja. Helistades ei pea sa ütlema oma nime. Sind toetatakse abitelefonil ja suunatakse vajadusel edasi. Juristi telefoninõustamisteenuse kaudu saad teavet oma juriidiliste õiguste kohta.

Naisorganisatsioon Naisasialiitto Unioni

Juristi teenindustelefon (09) 643 158
Juristi teenindustelefonil juhendatakse naisi õigusalastes küsimustes.

Tukinainen

Juristi nõuandetelefon: 0800 97 895

Teave ja nõustamine seksuaalkuritegude asjades. Personaalse aja broneerimine ja õigusabi.

Teenused töötajatele ja ettevõtjatele

Töönõustamine immigrantidele

Kui sul on tööga seoses küsimusi või probleeme, võid pöörduda immigrantidele mõeldud töönõustamise poole. Nõustab Soome Ametiühingute Keskorganisatsioon SAK. Võid saada nõu, isegi kui sa ei ole ametiühingu liige. Jurist vastab näiteks töölepingu, palga või tööaegadega seotud küsimustele. Tasuta nõu saab soome või inglise keeles.

Töönõustamisteenust osutatakse esmaspäevast neljapäevani kella 9–11 ja 12–15.

Telefon: (09) 0800 414 004

E-post: workinfinland@sak.fi

Töö- ja ettevõtlusteenus

Soome- ja ingliskeelne nõustamine: 0295 020 700
Rootsikeelne nõustamine: 0295 025 510
Venekeelne nõustamine: 0295 020 715

Nõuandetelefoni kaudu saad nõu TE-büroo teenuste kohta. Sind juhendatakse ka asjaajamises ja töötaja elamisloa küsimustes.

Yritys-Suomi

Teenindustelefon: 0295 020 500

Yritys-Suomi teenindustelefonilt saad teavet, suunamist ja nõu ettevõtluse alustamise ja ettevõtetele mõeldud avalike teenuste kohta.

Maksuamet

Nõustamine Soome maksuküsimustes inglise keeles: 020 697 050
Rahvusvaheline üksikisiku tulu maksustamine: 020 697 024

Rahvusvahelise üksikisiku tulu maksustamise nõustamisteenuse kaudu saad teavet välisriigist saadud tulude ja välisriigis töötamise maksustamise kohta ning välisriiki elama asumise mõjust maksustamisele. Teenuse kaudu antakse nõu ka välisriigist Soome tööle tulevate isikute maksuküsimustes ja tasu maksjate kohustustest rahvusvahelistes olukordades.

Toetus majanduslike probleemide korral

Velkalinja

Nõustamistelefon: 0800 9 8009

Võlanõustamistelefonile Velkalinja võib helistada tasuta kõikjalt Soomest ja vestelda anonüümselt enda või lähedaste inimeste rahaprobleemidest. Raskused võivad olla väikesed või suured. Vestluste käigus kaardistatakse helistaja olukord, antakse nõu ja suunatakse vajadusel abi otsima.

Talousapu

Nõustamistelefon: 029 007 4880

Ettevõtjatele mõeldud nõustamistelefon nõustab ettevõtte majandusküsimustes, ettevõtte arendamises ja maksuraskustes. Võid helistada Talousapu nõustamistelefonile anonüümselt. Kõned on konfidentsiaalsed.

Diskrimineerimine ja rassism

Võrdõigusvolinik

Teenindustelefon: 0295 666 817

Võid pöörduda võrdõigusvoliniku büroosse, kui oled kogenud diskrimineerimist või tunned, et sind on koheldud rassistlikult või mittekohaselt sinu etnilise päritolu või välismaalase staatuse tõttu. Telefonile vastav nõunik annab nõu asja lahendamiseks ja lepib kokku võimalikes edasistes toimingutes, et asja edasi menetleda.

Telefoni teel teenindatakse soome, rootsi või inglise keeles.

Soolise võrdõiguslikkuse volinik

Nõustamistelefon: 0295 666 842

Kui kahtlustad, et tööandja, õppeasutus või mõni muu institutsioon on sind sooliselt diskrimineerinud või muul viisil rikkunud naiste ja meeste suhteid reguleeriva soolise võrdõiguslikkuse seaduse sätteid, võid küsida asja lahendamiseks abi ja nõu. Soolise võrdõiguslikkuse volinikult saad ka muud teavet soolise võrdõiguslikkuse seaduse kohta.

Tarbijakaitsealane nõustamine

Tarbijakaitsealane nõustamine

Nõustamine soome keeles: 071 873 1901
Nõustamine rootsi keeles: 071 873 1902

Tarbijate nõustamisteenus Kuluttajaneuvonta abistab ja lepitab tarbija ja ettevõtte vahelise vaidluse korral. Nõustamisteenuse kaudu saad teavet tarbija õiguste ja kohustuste kohta. Võid saada nõu ka korteri- ja kinnisvaratehingutega seotud probleemsituatsioonide korral.

Kuluttajaliitto (Soome Tarbijakaitse Liit)

Eluasemeküsimuste nõustamistelefon: 010 8022 40

Võid küsida nõu korteriühistutega seotud küsimustes, üürisuhte teemadel või korterivahenduse küsimustes.

Kindlustus- ja finantseerimisnõustamine FINE

Nõustamistelefon: (09) 6850 120

Kindlustus- ja finantseerimisnõustamisteenus aitab pankade ja kindlustusseltside kliente probleemsituatsioonides. Võid küsida nõu näiteks olukorras, kus kindlustusselts on andnud sulle eitava kahjude hüvitamise otsuse või sa ei ole rahul oma panga või investeerimisettevõtte tegevusega. Nõu antakse soome, rootsi ja inglise keeles.

Toetus peredele

Rahvastikuliit (Väestöliitto)

Tasuta nõustamine immigrantidele pere heaolu ja laste kasvatamisega seotud küsimustes. Nõustamine erinevates keeltes:

somaali ja inglise keeles: (09) 2280 5143, 040 673 4430
kurdi (sorani), dari ja pärsia keeles: (09) 2280 5245, 050 325 6450
vene ja inglise keeles: (09) 2280 5141, 050 325 7173

Poiste telefon 0800-94884

Poiste telefon pakub võimalust rääkida konfidentsiaalselt poiste maailma tundva spetsialistiga. Võid rääkida näiteks sõbrasuhetest, kiusamisest, kodustest probleemidest, armastussuhtest, seksist ja seksuaalsusest, üksindusest ja täiskasvanuks saamisest. Kõne on tasuta.

Mannerheimi Lastekaitseliit (Mannerheimin Lastensuojeluliitto)

Vanemate nõustamisliin Vanhempainpuhelin: 0800 92277

Vanemate nõustamisliinilt saad tuge vanemaks olemisega seotud väljakutsetes.

Noorte telefon: 116 111

Telefonile vastab vastava koolitusega vabatahtlik täiskasvanu, kellel on aega kuulata. Võid küsida või usalduslikult vestelda mistahes sind mõtlemapanevas küsimuses. Telefonile vastavad täiskasvanud on seotud konfidentsiaalsusnõudega. Kõne on tasuta.

Tervisealane nõustamine

Ühing Suomen Mielenterveysseura

Üleriigiline kriisitelefon: 010 195 202

Vaimse tervise ühingu Suomen Mielenterveysseura kriisitelefon pakub vahetut vestlusabi kriisis olevatele inimestele ja nende lähedastele. Telefonile vastavad kriisitöötajad ja koolituse läbinud vabatahtlikud tugiisikud. Helistades ei pea sa ütlema oma nime. Kriisitelefonil võid rääkida ootamatust juhtumist või raskest elusituatsioonist mõistvas ja toetavas õhkkonnas.

Puudega immigrantide tugikeskus Hilma

Teenindustelefon: 044 75777 099

Sind nõustatakse ja juhendatakse puuetega inimestele mõeldud sotsiaalteenuste ja –toetuste taotlemisel ning blankettide täitmisel. Võid küsida teavet ka taastusravi-, õppimis-, töötamis- ja vaba aja veetmise võimaluste kohta. Teenindustelefonile vastatakse soome, rootsi, inglise ja saksa keeles. Kõne hind vastab tavapärasele kõnetasule.

HI-viiruse tugikeskus Hiv-tukikeskus

Nõustamistelefon: 0207 465 705

Helista nõustamisliinile, kui soovid lisateavet HI-viiruse kohta või vajad tuge, juhendamist ja nõu. Telefonile vastavad HI-viiruse tugikeskuse töötajad. Töötajaga võid rääkida avatult ja usalduslikult näiteks nakkusriskidest ja hirmudest. Sellel numbril saad ka broneerida aja tasuta ja anonüümsele HIV antikehatestile, mida viiakse läbi kõikides HI-viiruse tugikeskuse tegevuspunktides.

Mürgistusteabekeskus 24h

Mürgistused, ravi ja ennetamine: (09) 471 977

Mürgistusteabekeskusest võid küsida äkiliste mürgistuste ennetamise ja raviga seotud küsimusi.

Liin uimastisõltlastele „Elämä on parasta huumetta“

Nõustamistelefon: 0800 900 45

Võid usalduslikult rääkida enda või oma lähedase uimastikasutusest. Helistades ei pea sa ütlema oma nime. Kõne on tasuta.

Peluuri

Abitelefon: 0800 100 101

Hasartmängusõltlaste abitelefon Peluuri aitab olukorras, kus sinul või sinu lähedasel on hasartmängusõltuvus. Abitelefonile helistamine on tasuta. Helistades ei pea sa ütlema oma nime.

Abi vägivalla lõpetamiseks

Miehen Linja

Abitelefon: (09) 276 62 899

Abistamisteenus Miehen Linja on mõeldud immigrantidest meestele, kes on kasutanud või kardavad, et võivad kasutada vägivalda oma lähisuhtes või perekonnas.

Naisten Linja

Abitelefon: 0800 02400

Üleriigiline, tasuta nõustamis- ja tugitelefon vägivalda või selle ohtu kogenud naistele ja tütarlastele ning nende lähedastele. Kõned on konfidentsiaalsed. Võid helistada anonüümselt.

Monika-Naisten Liitto

Teenindustelefon: 0800 05058

Toetatakse ja nõustatakse vägivalda kogenud või selle ohus elavaid naisimmigrante. Helistades ei pea sa ütlema oma nime.

Tukinainen

Kriisitelefon: 0800 97 899

Kriisiabi seksuaalse ärakasutamise ja seksuaalvägivallaga seotud küsimustes. Teave kriisitöö „Tukinainen“ teenuste kohta.

Maria Akatemia

Avatud liin: 09 7562 2260

Tugi ja abi naistele, kes kasutavad või kardavad, et kasutavad vägivalda. Kõned on konfidentsiaalsed. Avatud liin teenindab soome, rootsi ja inglise keeles.

Abi inimkaubanduse ohvritele

Soome riiklik inimkaubanduse ohvrite abistamissüsteem

Abitelefon: +358 2954 63177

Pöördu inimkaubanduse ohvrite abistamissüsteemi poole, kui tunned, et sind on ära kasutatud.

Sind aidatakse, isegi kui:

  • viibid riigis ebaseaduslikult
  • sul ei ole isikut tõendavaid dokumente või passi
  • sind või sinu lähedasi ähvardatakse
  • räägid ainult oma emakeeles
  • oled kellelegi võlgu.