Pakolainen

Pagulane

Kes on pagulane?

Pagulane on isik, kellel on pagulase staatus. Pagulase staatuse saavad need, kellele antakse Soomes varjupaik ja kes saabuvad Soome pagulaskvoodi alusel.

Kvoodijärgsed pagulased

Kvoodijärgse pagulase (kiintiöpakolainen) staatust ei ole võimalik taotleda Soome ametkondade kaudu. Samuti ei ole võimalik esitada teist isikut, näiteks sugulast või sõpra, kvoodijärgse pagulase staatuse saamiseks.

Soome võtab kvoodijärgsete pagulastena vastu ÜRO pagulasorganisatsiooni UNHCR poolt pagulastena käsitletavaid isikuid. Kvoodijärgsed pagulased valitakse UNHCR-i poolt Soomele välja pakutud isikute hulgast.

Soome ametiisikud küsitlevad UNHCR-i poolt välja pakutud pagulasi ja valivad vestluste alusel välja isikud, kes Soome vastu võetakse. Vestlused viiakse läbi pagulaste asukohariigis, üldjuhul pagulaslaagrites või UNHCR-i ruumides.

Kvoodijärgsete pagulaste valikut mõjutavad näiteks järgmised asjaolud:

  • pagulane vajab rahvusvahelist kaitset
  • pagulase inimõigused ei ole tagatud riigis, kus ta viibib
  • pagulane ei kujuta endast ohtu Soome julgeolekule
  • pagulasel on eeldused Soomes kohanemiseks.

Osa pagulastest valitakse ilma vestluseta UNHCR-i dokumentide alusel. Need on tavaliselt hädaolukorrad ehk tegemist on pagulastega, kes vajavad kiiresti varjupaika, näiteks poliitilistel või tervislikel põhjustel.

Soome parlament Eduskunta otsustab, kui palju pagulasi riiki vastu võetakse. Alates 2001. aastast on Soome pagulaskvoot 750 isikut aastas. Siseministeerium otsustab, millisest riigist kvoodijärgseid pagulasi vastu võetakse.

Pagulase staatuse andmine varjupaigataotlejatele

Pagulase staatuse võib saada ka juhul, kui taotleda Soomest varjupaika. Varjupaigataotlejale võidakse anda pagulase staatus, kui tal on põhjendatud hirm sattuda kodumaal tagakiusamise ohvriks oma rassi, usutunnistuse, rahvuse, teatud ühiskondlikku gruppi kuulumise või oma poliitiliste seisukohtade tõttu ning ta ei või seetõttu kodumaale naasta.

Varjupaigataotleja, kes ei saa pagulase staatust, võib siiski saada Soome elamisloa mõnel muul alusel.

Loe lisaks InfoFinlandi lehelt Varjupaigataotlejana Soome.

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Teavet kvoodijärgsete pagulaste valiku kohtasoome keel | rootsi keel | inglise keel

Perekonna taasühendamine

Ka pagulase pereliikmed võivad saada Soome elamisloa. Seadusega on sätestatud, kes on pereliikmed. Ainult need pereliikmed võivad saada elamisloa peresidemete alusel.

Soomes käsitletakse pereliikmetena:

  • abikaasat
  • registreeritud kooselupartnerit
  • elukaaslast
  • alla 18-aastast last, kes ei ole abielus
  • alla 18-aastase lapse hooldajat.

Teatud juhtudel nõutakse, et pagulasel on piisav sissetulek pereliikmete Soomes elatamiseks, et pereliikmed saaksid elamisloa. Lisateavet perekonna taasühendamise kohta leiad InfoFinlandi lehelt Pereliikme juurde Soome.

Abi perekonna taasühendamiseks

Kui oled tulnud Soome kvoodijärgse pagulasena, võib Immigratsiooniamet hüvitada sinu pereliikme riiki saabumise reisiga seotud kulud. Kulud hüvitatakse ainult juhul, kui peresidemed on olnud olemas juba enne seda, kui said oma esimese Soome elamisloa. Teiste lähedaste reisikulusid ei hüvitata.

Pereliikmete reisikulude hüvitist saavad ainult kvoodijärgsed pagulased, teistele ei ole see ette nähtud.

Soome Punane Rist abistab kvoodijärgseid pagulasi sõidu organiseerimisel

Immigratsiooniamet hüvitab sõidukulud ainult juhul, kui pereliige sõidab Soome reisiga, mille on organiseerinud Soome Punane Risti ja Rahvusvahelise Migratsiooniorganisatsioon (IOM).

Soome Punane Rist aitab organiseerida kvoodijärgsete pagulaste pereliikmete sõitu Soome, kui nad on saanud elamisloa. Punane Rist nõustab ka pere taasühendamise reeglite osas ja annab nõu, kuidas pereliikmed peaksid pere taasühendamist taotlema.

Kui Immigratsiooniamet on teinud peresidemete taotluse suhtes positiivse otsuse, ja näeb võimalust, et riik võiks katta sinu pereliikmete reisikulud, edastab amet otsuse koopia Punasele Ristile. Kui oled saabunud Soome kvoodijärgse pagulasena ja soovid, et Soome riik kataks sinu pereliikmete reisikulud, võta ühendust Punase Risti valmisolekuüksusega, kes alustab sõidu organiseerimist. Soome Punane Rist ei saa anda rahalist toetust pereliikmete lennureisiks ja muudeks sõitudeks.

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Elamisloa taotlemine peresidemete aluselsoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Pagulase pereliigesoome keel | rootsi keel | inglise keel

Kadunud lähedase otsingud

Kui soovid võtta ühendust kadunud lähedasega, võid paluda abi Soome Punase Risti isikupäringust. Punane Rist aitab erinevate katastroofide ja kriisiolukordade tõttu lahutatud peresid. Punane Rist otsib kadunud omakseid ja vahendab teateid kriisipiirkondades.

linkkiSuomen Punainen Risti:
Kadunud lähedase otsingudsoome keel | rootsi keel | inglise keel | prantsuse keel | somaali keel

linkkiSuomen Punainen Risti:
Kadunud lähedase otsingudsoome keel | rootsi keel | inglise keel | vene keel | somaali keel | hispaania keel | pärsia keel | araabia keel | portugali keel

Tervis

Kui oled tulnud Soome kvoodijärgse pagulasena, on sul koduvald Soomes ja võid kasutada avalikke tervishoiuteenuseid.

Pagulaste toetamine

Pagulased ja varjupaigataotlejad võivad taotleda abi ja nõustamist õigusalastes küsimustes ka Pagulaste nõustamiskeskusest Pakolaisneuvonta ry või õigusabibüroodest (oikeusaputoimisto). Pagulaste nõustamiskeskus annab varjupaigataotlejatele õigusabi varjupaiga taotlemise protsessi algetapis. Lisaks konsulteerib Pagulaste nõustamiskeskus üldistes õigusküsimustes teisi välismaalasi.

Õigusabibürood annavad Soomes elavatele isikutele spetsialisti nõuandeid õigusküsimustes. Kohtumenetluse raames on võimalik saada tasuta õigusabi kas täielikult või osaliselt riigi vahenditest.

Soome pagulasabi organisatsioon Pakolaisapu ry on organisatsioon, mis püüab edendada pagulaste põhiõigusi. Organisatsioon teeb Soomes teavitus-, koolitus- ja sotsiaaltööd. Pagulasabi organisatsioon ühing aitab pagulasi ja immigrante näiteks kohanemisel, elukoha ja oma organisatsioonide asutamisega seotud küsimustes.

linkkiSuomen pakolaisapu ry:
Pagulaste toetaminesoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiPakolaisneuvonta ry:
Õigusabi pagulastelesoome keel | inglise keel