Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo työelämässä
theme icon

Võrdne kohtlemine ja võrdõiguslikkus tööelus

Seaduse järgi tuleb Soomes kõiki töötajaid kohelda võrdselt. Kedagi ei tohi värbamisel ega töökohal diskrimineerida.

Võrdne kohtlemine on seadustega sätestatud

Inimeste võrdne kohtlemine on tagatud Soome põhiseadusega.

Võrdväärsus (yhdenvertaisuus) tähendab, et kõik inimesed on võrdsed sõltumata soost, vanusest, etnilisest või rahvuslikust päritolust, kodakondsusest, keelest, religioonist ja veendumusest, arvamusest, puudest, tervislikust seisundist, seksuaalsest suundumusest või muust isikuga seotud põhjusest.

Võrdne kohtlemine tööelus on reguleeritud võrdse kohtlemise seaduse (yhdenvertaisuuslaki) ja töölepinguseadusega (työsopimuslaki). Nende põhjal tuleb töötajaid kohelda võrdselt töölevõtmisel, töökoha tingimuste, töölepingu tingimuste, personali koolituse ja karjäärivõimaluste osas.

linkkiFinlex:
Soome põhiseadussoome keel | rootsi keel | inglise keel | vene keel | prantsuse keel | hispaania keel | saksa keel

linkkiFinlex:
Võrdse kohtlemise seadussoome keel | rootsi keel | inglise keel

Võrdne kohtlemine tööle värbamisel

Võrdse kohtlemise seadus (yhdenvertaisuuslaki) eeldab tööle kandideerijate võrdset kohtlemist. Tööandja peab valima töökohale kõige kõrgemalt kvalifitseeritud kandidaadi. Tööandja peab suutma ka näidata, et valikule on seatud aktsepteeritavad, töö kvaliteediga seotud põhjendused ning et valikut ei ole tehtud diskrimineerivalt. Tööle kandideerijalt ei tohi nõuda selliseid omadusi, mis ei ole töö teostamiseks vajalikud.

Võrdne kohtlemine töökohal

Tööandja ei tohi diskrimineerida töötajaid tööülesannete jagamise, karjäärivõimaluste pakkumise või töösuhte lõpetamise alaste otsuste tegemisel.

Tööalane diskrimineerimine on kuritegu. Kui kahtlustad, et oled sattunud tööalase diskrimineerimise objektiks, võid pöörduda töökaitseametnike või oma ametiühingu poole.

Probleemsituatsioonides võid küsida nõu töökaitsevolinikult või usaldusisikult.

linkkiTyösuojeluhallinto:
Töökaitsesoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiAluehallintovirasto:
Töökaitsesoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiTyö- ja elinkeinoministeriö:
Võrdväärsus ja diskrimineerimise vastu võitlemine töökohalsoome keel | rootsi keel | inglise keel

Sooline võrdõiguslikkus (tasa-arvo)

Mehed ja naised on vastavalt Soome seadustele võrdsed. Mehi ja naisi tuleb kohelda võrdselt töölevõtmisel, töötingimuste osas ja töö tasustamisel. Töötajat ei tohi asetada tööl erinevale positsioonile raseduse või laste olemasolu tõttu.

Soomes kehtib soolise võrdõiguslikkuse seadus (tasa-arvolaki), mille kohaselt tööandja on kohustatud teostama järelevalvet, et sooline võrdõiguslikkus töökohal teostuks ja et tööl kedagi ei diskrimineeritaks. Soolise võrdõiguslikkuse volinik (tasa-arvovaltuutettu) teostab järelevalvet meeste ja naiste soolise võrdõiguslikkuse seaduse täitmise suhtes. Kui kahtlustad, et tööandja on sind soo tõttu diskrimineerinud, võid paluda soolise võrdõiguslikkuse volinikult juhiseid ja nõu ning abi olukorra selgitamisel.

linkkiTasa-arvovaltuutetun toimisto:
Teavet võrdõiguslikkusest tööelussoome keel | rootsi keel | inglise keel | vene keel | eesti keel | somaali keel | araabia keel | saami keel

linkkiFinlex:
Soolise võrdõiguslikkuse seadussoome keel | rootsi keel | inglise keel