Työsuhteen ehdoista sopiminen
theme icon

Töösuhte tingimustes kokkuleppimine

Töötaja õigused määratakse Soomes kindlaks vastavalt tööseadusandlusele ja kollektiivlepingutele (työehtosopimus). Nendega on kindlaks määratud näiteks miinimumpalgad, tööajad, puhkused, haigusaja palgad ja töölepingu lõpetamise tingimused.

Tööandjate liit (työnantajaliitto) ja töötajate liit (työntekijäliitto) lepivad ühiselt kokku teatud kutseala töötingimustes. Siis tekib valdkonnale kollektiivleping (työehtosopimus -TES). Avalikus sektoris (tööandjaks on omavalitsus või riik) lepitakse kokku ametilepingu (virkaehtosopimus - VES) või kohaliku omavalitsuse üldise ameti- ja kollektiivlepingu (kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus - KVTES) tingimustes.

Kollektiivlepinguga kokku lepitud soodustused on alati miinimumsoodustused. Nendest allapoole ei tohi töölepinguga sätestatavaid tingimusi seada. Näiteks palk ei tohi olla väiksem kui kollektiivlepingus kokku lepitud. Tööandja ja töötaja võivad töölepingus kokku leppida kollektiivlepingust paremates tingimustes.

Kollektiivlepingu tingimused lepitakse kokku tähtajaliselt, üldjuhul aastaks, kaheks aastaks või ka pikemaks ajaks. Kollektiiv- ja ametileping on lepingu sõlminud palgasaajate ja tööandjate liitudele ning nende liikmetele siduvad. Kollektiivleping võib olla ka üldsiduv. Sellisel juhul peavad ka tööandjate liitu mittekuuluvad tööandjad oma töötajate suhtes täitma kollektiivlepingu tingimusi.

Tööle kandideerimise avaldustes või töölepingutes võib olla märge: ”palkkaus TES:in mukainen“ (”palgatingimused vastavalt kollektiivlepingule”). Tasub selgeks teha, kui suur on sinu kutseala palk Soomes. Kollektiivlepingu tingimusi on oluline teada, sest Soomes ei ole näiteks miinimumpalga seadust, vaid miinimumpalgad kujunevad alati tegevusvaldkonna kollektiivlepingu alusel.

linkkiTyö- ja elinkeinoministeriö:
Tööseadusandlussoome keel | rootsi keel | inglise keel

Tööleping

Tööandja sõlmib uue töötajaga tavaliselt kirjaliku töölepingu. Töölepingus lepitakse kokku tööülesanded, töötasu ning muud tööga seonduvad soodustused ja tingimused. Leping võib olla ka suuline. Kui kirjalikku töölepingut ei ole sõlmitud, peab tööandja andma ilma eraldi küsimata kirjaliku ülevaate peamistest töötamisele seatud tingimustest.

Soovitatav on, et tööleping on kirjalik. Kui tingimused on kirjalikult esitatud, võivad nii töötaja kui tööandja lepingust üle kontrollida, milles kokku lepiti. See aitab ka juhul, kui tekivad vaidlused.

Loe lisaks töölepingu sõlmimise kohta InfoFinlandi alamlehelt Töölepingu sisu.

linkkiTyösuojeluhallinto:
Töölepingu sõlmiminesoome keel | rootsi keel | inglise keel

Kirjalik leping töötamise põhitingimustest

Määramata ajaks kehtivate (toistaiseksi voimassa oleva) töösuhete ning üle ühe kuu vältavate töösuhete korral peab tööandja andma töötajale kirjaliku ülevaate töötamise põhitingimustest.

Ülevaatest peab selguma vähemalt:

 • tööandja ja töötaja asu- või tegevuskoht
 • töötamise alguskuupäev
 • tähtajalise töölepingu kestvus ja tähtajalisuse põhjus
 • katseaeg (koeaika)
 • töö tegemise koht
 • töötaja tööülesanded
 • töö suhtes kohaldatav kollektiivleping
 • palga ja muu tasu kujunemise alused ning palga maksmise periood
 • regulaarne tööaeg
 • aastapuhkuse (vuosiloma) saamise alused
 • töölepingu ülesütlemise tähtaeg (irtisanomisaika) või selle kujunemise alus

Kui tööandja ei edasta tööandjale töötamise põhitingimusi, võib tööandjale määrata trahvi.