Elu Soomes

Linnad

Työnantajan oikeudet ja velvollisuudet
theme icon

Tööandja õigused ja kohustused

Tööandjal on õigus:

  • võtta töötaja tööle
  • juhtida tööd ja anda töö juhtimisega seonduvaid juhiseid ja korraldusi
  • töölepingut üles öelda ja lõpetada seaduse poolt lubatud piirides

Tööandjal on kohustus:

  • järgida seadusi ja lepinguid
  • kohelda töötajaid võrdselt töötajate päritolust, usutunnistusest, soost, vanusest või poliitilistest vaadetest olenemata
  • hoolitseda töötajate tööohutuse ja töötervishoiu eest
  • anda töötajale kirjalik ülevaade töö põhitingimustest
  • edendada head tööõhkkonda, töötaja töö tulemuslikkust ja tema professionaalset arengut

Kollektiivleping

Tööandjal on kohustus järgida kollektiivlepingut. Näiteks ei või tööandja maksta lepingus kindlaksmääratust väiksemat palka.

Töötunnistus

Kui töötaja töösuhe lõppeb, on tal õigus saada tööandjalt kirjalik töötunnistus (työtodistus). Loe lisaks InfoFinlandi alamlehelt Töötunnistus.

Õnnetusjuhtumikindlustus

Tööandja peab võtma oma töötajatele õnnetusjuhtumikindlustuse (tapaturmavakuutus). Seda tuleb alati teha töösuhte algamisel. Töötaja võib tööõnnetuse korral saada hüvitist. Hüvitis võib olla ravikulude ja saamata jäänud tulu hüvitamine päevarahana, tööõnnetuspension, õnnetusjuhtumist põhjustatud vigastuse eest makstav hüvitis, rehabilitatsioon või surmajuhtumi korral perepension omastele. Tööandja võib võtta oma töötajatele lisaks seadusjärgsetele kindlustustele ka erinevaid vabatahtlikke kindlustusi.

Tasub tööandjalt uurida, millised kindlustused on tööandja töötajatele võtnud.