Elu Soomes

Linnad

Potilaan oikeudet
theme icon

Patsiendi õigused

Tervishoiuteenuste kliendi õigused on seadusega kaitstud. Patsiendi õigused puudutavad nii avalikke kui erasektori tervishoiuteenuseid ning näiteks vanadekodude ja puuetega inimeste tervishoiuteenuseid.

Kui sul on koduvald (kotikunta) Soomes, on sul õigus kasutada avalikke tervishoiuteenuseid. Lisateavet saad InfoFinlandi alamlehelt Koduvald Soomes.

Ravigarantii (hoitotakuu)

Kui vajad kiireloomulist ravi, näiteks sattud õnnetusse, on sul õigus saada kohe abi lähimast valvetervisekeskusest või –haiglast. Kui sul ei ole Soomes koduvalda või kui sul ei ole muud alust Soome avalike tervishoiuteenuste kasutamiseks, pead sa maksma nende tervishoiuteenuste eest kuludele vastavat tasu.

Kui sul on koduvald Soomes, võid kasutada oma kohaliku omavalitsuse avalikke tervishoiuteenuseid. Tervisekeskus peab argipäeviti tööajal vastama patsientide telefonikõnedele ja olema patsientide külastusteks avatud. Kui olukord nõuab, on sul õigus saada tervisekeskuse aeg kolme argipäeva jooksul tervisekeskuse poole pöördumisest. Tervisekeskus peab alustama ka tavapärast ravi hiljemalt kolme kuu jooksul.

Haiglasse saab arsti saatekirja alusel. Haigla peab hindama ravi vajadust kolme nädala jooksul alates sellest, kui arsti saatekiri on haiglasse saabunud. Kui leitakse, et patsient vajab haiglaravi, tuleb ravi alustada hiljemalt kuue kuu jooksul alates ravivajaduse hinnangu andmisest.

Kui oma tervisekeskus või haigla ei suuda patsienti ettenähtud aja jooksul ravida, tuleb tervisekeskusel või haiglal organiseerida patsiendile võimalus saada ravi mujal. Patsiendile ei tohi sellest tekkida lisakulu.

linkkiSosiaali- ja terveysministeriö:
Ravigarantiisoome keel | rootsi keel

Muud õigused

Patsiendil on õigus:

  • kvaliteetsele ravile
  • heale kohtlemisele – tuleb austada patsiendi inimväärikust, veendumusi ja privaatsust
  • sellele, et patsiendi keelt ja kultuuri võimaluste piires arvestataks
  • sellele, et alati enne ravi alustamist küsitakse patsiendi nõusolekut, kui see on võimalik
  • saada teavet oma tervisliku seisundi, ravi ulatuse, riskitegurite ja ravivariantide kohta
  • kontrollida oma andmeid patsiendi dokumentidest ja neid parandada
  • teada, millal pääseb ravile, kui tuleb olla ravijärjekorras
  • ravist keelduda
  • teha raviasutusele märkus, kui patsient on rahulolematu
  • saada vajadusel abi patsiendivolinikult (potilasasiamies)

Lapspatsiendi arvamusega arvestatakse, kui laps on piisavalt arenenud, et oma arvamust avaldada. Seda hindab arst või muu spetsialist. Lapse vanemad või hooldajad ei saa ravi ära keelata, kui alaealine laps seda vajab.

Võrdne kohtlemine tervishoiuteenuste osutamisel

Soome põhiseaduse kohaselt on inimesed seaduse ees võrdsed. Kedagi ei tohi ilma aktsepteeritava põhjuseta seada erinevasse olukorda soo, vanuse, päritolu, keele, usundi, veendumuse, arvamuse, tervisliku seisundi, puude või muu isikuga seotud põhjuse tõttu.

Soomes kehtib ka võrdse kohtlemise seadus (yhdenvertaisuuslaki). Seadust kohaldatakse ka avaliku ja erasektori sotsiaal- ja tervishoiuteenustes etnilise päritolu alusel toimuva diskrimineerimise korral. Võrdõigusvolinik ja võrdõiguse ja võrdse kohtlemise komisjon teostavad järelevalvet, et inimesi ei diskrimineeritaks nende etnilisest päritolust tulenevalt.

Kõigil tervishoiuteenuste klientidel on õigus võrdsele kohtlemisele ilma diskrimineerimiseta. Kui sul puudub avalike tervishoiuteenuste kasutamise õigus, on sul õigus võrdväärsele kohtlemisele eratervishoiuteenuste kasutamisel.

Diskrimineerimine ja halb kohtlemine tervishoiuteenustes

Kui tunned, et sind on tervishoiuteenuste osutamisel valesti koheldud, võid pöörduda patsiendivoliniku (potilasasiamies) poole. Patsiendivoliniku abi saab kasutada kõigis nendes kohtades, kus tervishoiuteenuseid osutatakse, näiteks tervisekeskustes, haiglates, erameditsiinikeskustes, vanadekodudes ja puuetega inimeste hooldekodudes. Patsiendivoliniku teenused on tasuta. Küsi patsiendivoliniku kontakte sellest üksusest, kus oled käinud.

Patsiendivolinik aitab arusaamatusi lahendada, nõustab ja aitab, kui soovid esitada kaebuse või taotleda patsiendile tekitatud kahju hüvitamist. Patsiendivolinik teavitab ka patsiendi õigustest ja aitab kaasa nende teostumisele.

Kui kahtlustad, et sind on diskrimineeritud avalike või eratervishoiuteenuste osutamisel etnilise päritolu tõttu, võid pöörduda ka võrdõigusvoliniku (yhdenvertaisuusvaltuutettu) poole.

linkkiSosiaali- ja terveysministeriö:
Patsiendivoliniksoome keel | rootsi keel | inglise keel | vene keel

linkkiVõrdõigusvolinik:
Abi diskrimineerimise ohvrilesoome keel | rootsi keel | inglise keel | vene keel | eesti keel | prantsuse keel | somaali keel | hispaania keel | türgi keel | hiina keel | pärsia keel | araabia keel | kurdi keel | albaania keel | saksa keel | tai keel | vietnami keel | portugali keel | tagalogi keel | poola keel

Tõlgi teenused

Tervishoius on sul õigus saada teenindust soome ja rootsi keeles. Kui sa neid keeli ei räägi, on Soomes võimalik kasutada tõlgi teenuseid väga paljudes erinevates keeltes. Mõnes olukorras võivad ametiisikud tellida tõlgi ja tasuda tõlkimise eest. Alati ei ole see võimalik. Küsi ametiisikult eelnevalt tõlkimise kohta.

Tõlge võidakse organiseerida ka telefoni teel. Tõlk peab olema täisealine, seega oma alaealist last ei saa tõlgina kasutada.

Lisateavet saad InfoFinlandi alamlehelt Kas vajad tõlki?

Patsientide ühingud

Soomes on palju patsientide ühinguid, mis pakuvad abi ja nõu inimestele, kes põevad mingit teatud haigust. Patsientide ühingu kaudu võid leida ka tuge sama probleemiga kaaslastelt.

linkkiSuomen potilasliitto:
Patsiendiühingute kontaktidsoome keel