Elu Soomes

Linnad

Kielteinen oleskelulupapäätös
theme icon

Negatiivne elamisloa otsus

Kui oled Soomes ja saad Immigratsiooniametilt (Maahanmuuttovirasto) negatiivse elamisloa otsuse, pead kas Soomest lahkuma või esitama otsuse kohta vaide. Võid Soomes viibida seni, kuni kestab vaide menetlemine. Vaide võid esitada ka siis, kui oled taotlenud elamisluba välisriigis viibides. Sel juhul pead ootama ka vaide menetlemist välisriigis.

Kui viibid Soomes varjupaigataotlejana või oled inimkaubanduse ohver, on sul õigus saada vabatahtliku tagasipöördumise toetust (vapaaehtoisen paluun tuki), kui otsustad kodumaale tagasi pöörduda. Loe lisaks punktist Vabatahtliku tagasipöördumise toetus.

Elamisloa taotluse suhtes vaide esitamine

Vaide esitamise juhend on alati otsuse lisas. Vaide vaatab läbi halduskohus (hallinto-oikeus). Halduskohus võib kas vaide tagasi lükata või saata asja Immigratsiooniametile uuesti läbivaatamiseks. Vaide tagasilükkamine tähendab seda, et Immigratsiooniameti otsus jääb kehtima.

Kui halduskohus vaide tagasi lükkab, võid teatud juhtudel taotleda edasikaebamisõigust kõrgeimasse halduskohtusse (korkein hallinto-oikeus). Kui kõrgeim halduskohus annab edasikaebamisõiguse, võtavad nad vaide menetlusse.

Abi vaide koostamiseks võid saada kas eraõigusnõustajalt, riigi õigusabibüroost (valtion oikeusaputoimisto) või Pagulaste nõustamiskeskusest (Pakolaisneuvonta ry) (ainult varjupaigataotlejad).

InfoFinlandi lehelt Kas vajad juristi? leiad lisateavet selle kohta, kuidas võid õigusküsimustes abi saada.

linkkiPakolaisneuvonta ry:
Õigusabi pagulastelesoome keel | rootsi keel | inglise keel

Soomest lahkumine

Kui sinu elamisloa taotlust puudutav vaie tagasi lükatakse, pead Soomest lahkuma. Tavaliselt antakse sulle tähtaeg, mille jooksul pead riigist lahkuma. Kui sa vabatahtlikult ei lahku, võidakse sind tähtaja möödumisel riigist välja saata.

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Soomest lahkuminesoome keel | rootsi keel | inglise keel

Vabatahtliku tagasipöördumise toetus

Kui soovid oma kodumaale tagasi pöörduda, võid teatud juhtudel saada selle jaoks vabatahtliku tagasipöördumise toetust. Toetus on kas raha või teenus. Rahasumma suurus sõltub sellest mis riiki naased. Teenus on näiteks see, et saad abi korteri või töökoha otsimisel selles riigis, kuhu naased.

Võid saada toetust, juhul kui:

  • oled turvakohataotleja ja sinu taotluse käsitlemine on pooleli
  • oled saanud oma turvakohataotlusele eitava otsuse
  • oled inimkaubanduse ohver ja sinul ei ole koduvalda Soomes
  • sinul on ajutine elamisluba riigist väljasaatmise tõkestamise tõttu
  • oled saanud ajutise kaitse
  • sinu rahvusvahelise kaitse staatus Soomes on tühistatud või lõpetatud ja sind on otsustatud välja saata.

Kui sa oled vastuvõtukeskuse klient, võid taotleda vabatahtliku tagasipöördumise toetust oma vastuvõtukeskusest. Kui sa ei ole vastuvõtukeskuse klient, võid taotleda toetust Immigratsiooniametist.

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Vabatahtlik tagasipöörduminesoome keel | rootsi keel | inglise keel