Elu Soomes

Linnad

Syrjintä ja rasismi
theme icon

Diskrimineerimine ja rassism

Soome seaduse kohaselt peab kõiki inimesi kohtlema võrdõiguslikult sõltumata nende taustast ja soost. Diskrimineerimine (syrjintä) on kuritegu.

Mis on diskrimineerimine?

Diskrimineerimise all mõeldakse ebavõrdset kohtlemist, kui üht isikut koheldakse halvemini kui teist isikut samas olukorras. Diskrimineerimise põhjuseks võib olla näiteks etniline päritolu, kodakondsus või usk.

Diskrimineerimine on ka ähvardava, vihameelse, halvustava või alandava õhkkonna loomine. Diskrimineerimine on ka teise isiku diskrimineerima sundimine või suunamine diskrimineerimisele.

Diskrimineerimine on näiteks see, et sa ei saa teenust oma etnilise päritolu tõttu või kui sinult nõutakse tööintervjuul täiuslikku soome keele valdamist, kuigi see ei ole tööks tingimata vajalik.

See, et inimesi koheldakse erinevalt, ei ole alati diskrimineerimine. Inimesi võidakse kohelda erinevalt, kui selleks on olemas aktsepteeritav põhjus.

Võrdõiguslikkuse seadus määratleb, mis on diskrimineerimine.

Võrdõiguslikkuse seadus keelab diskrimineerimise vanuse, päritolu, kodakondsuse, keele, usu, veendumuse, arvamuse, poliitilise tegevuse, ametiühingutegevuse, perekonnasuhete, tervisliku seisundi, puude, seksuaalse orientatsiooni või muu isikuga seotud põhjuse alusel. Keegi ei tohi sattuda teistest halvemasse olukorda eelnimetatud asjaolude tõttu.

Soolise võrdõiguslikkuse seadus keelab soolise diskrimineerimise.

linkkiFinlex:
Võrdse kohtlemise seadussoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiIhmisoikeusliitto:
Teavet inimõiguste kohtasoome keel | rootsi keel | inglise keel

Rassism ja rassistlikud kuriteod

Rassism (rasismi) tähendab mõne inimrühma või sellesse kuuluva isiku pidamist teistest halvemaks näiteks etnilise päritolu, nahavärvi, kodakondsuse, kultuuri, emakeele või usu tõttu. Rassistlik kuritegu tähendab kuritegu, mille täideviijal on rassistlik põhjus. Rassistlik kuritegu võib olla näiteks vägivald, au teotamine, diskrimineerimine, ähvardamine, kiusamine või kahju tekitamine. Kui satud rassistliku kuriteo ohvriks, teata sellest politseile.

linkkiRikosuhripäivystys:
Abi kuriteoohvrilesoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiPoliisi:
Politseijaoskondade kontaktidsoome keel | rootsi keel | inglise keel

Kust saada abi?

Diskrimineerimine töökohal

Kui koged diskrimineerimist tööl, pöördu esmalt oma ülemuse poole. Kui sa temalt abi ei saa, pöördu töökoha töökaitsevoliniku (työsuojeluvaltuutettu) või usaldusisiku (luottamusmies) poole. Kui asi töö juures ei lahene, pöördu oma piirkonna töökaitseringkonna (työsuojelupiiri) või oma ametiühingu poole.

linkkiTyösuojeluhallinto:
Töökaitsesoome keel | rootsi keel | inglise keel

Võrdõigusvolinik

Kui koged diskrimineerimist mujal kui tööl või oled märganud kusagil diskrimineerimist, võid pöörduda võrdõigusvoliniku (yhdenvertaisuusvaltuutettu) poole. Lisaks on sul ka võimalus pöörduda politseisse ja sealt kaudu kohtusse. Võid pöörduda ka mõne teise isiku või mõne rühma nimel.

Võrdõigusvolinik on iseseisev ja sõltumatu ametiisik, kelle ülesanne on edendada võrdõiguslikkust ja sekkuda diskrimineerimisse. Võrdõigusvolinik võib anda juhiseid, nõuandeid ja soovitusi ning aitab diskrimineerimist puudutavate juhtumite korral lepitada. Volinik võib ka vajadusel paluda diskrimineerimises kahtlustatavalt selgitust juhtunu kohta. Lisaks võib tema pöörduda või aidata pöörduda võrdõiguse ja võrdse kohtlemise komisjoni või kohtu poole.

Saad pöörduda võrdõigusvoliniku büroosse:

  • telefoni teel: 0295 666 817 E–R kl 10–12. Telefoni teel teenindatakse soome, rootsi või inglise keeles.
  • e-posti teel: yvv(at)oikeus.fi
  • posti teel: Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto, PL 24, 00023 Valtioneuvosto

Visiidid tuleb eelnevalt kokku leppida. Büroo teenused on tasuta. Kui sa ei oska soome, rootsi või inglise keelt, võid kirjutada e-kirja või kirja ka muus keeles.

Kui oled kohanud diskrimineerimist, võid pöörduda ka võrdõiguse ja võrdse kohtlemise komisjoni (yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta) poole. Komisjon menetleb diskrimineerimist puudutavaid avaldusi, ja see võib diskrimineerimise ära keelata. Lisaks võib komisjon määrata sunniraha, mis rõhutab diskrimineerimise keeldu. Komisjon võib ka osapoolte vahelise lepituse kinnitada. Komisjon ei menetle töösuhetega seotud diskrimineerimisjuhtumeid.

linkkiVõrdõigusvolinik:
Abi diskrimineerimise ohvrilesoome keel | rootsi keel | inglise keel | vene keel | eesti keel | prantsuse keel | somaali keel | hispaania keel | türgi keel | hiina keel | pärsia keel | araabia keel | kurdi keel | albaania keel | saksa keel | tai keel | vietnami keel | portugali keel | tagalogi keel | poola keel

linkkiYhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta:
Abi diskrimineerimisjuhtumite korralsoome keel | rootsi keel | inglise keel

Immigrantide organisatsioonid

Kui puutud kokku diskrimineerimise või rassismiga, võid saada nõustamist ja abi ka immigrantide organisatsioonidelt. Organisatsioonide kontaktandmed leiad InfoFinlandi lehelt Ühingud.