Suomen sosiaaliturva
theme icon

Soome sotsiaalne kaitse

Soome sotsiaalse kaitse eesmärk on pakkuda inimestele mitmesugustes elusituatsioonides piisavat toimetulekut. Võid vajada majanduslikku toetust näiteks haigestumise või lapse sünni korral. Sul võib olla õigus saada toetust, kui töötad või elad alaliselt Soomes.

Sellel lehel tutvustatakse elukoha põhimõttel toimivat sotsiaalset kaitset, mida korraldab Kela ehk Soome Rahvapensioniamet.

InfoFinlandi lehelt Töötuskaitse saad lisateavet selle kohta, kellel on õigus töötuskaitsele. Soome pensionisüsteemi kohta saad teavet InfoFinlandi lehelt Pension.

Kela hoolitseb rahvapensioni, lapsetoetuse, põhitöötuskaitse, haigus- ja vanemapäevarahade, toimetulekutoetuse ning taastusravi eest. Kela hoolitseb ka nende raviteenuste hüvitamise eest, mida tasutakse erameditsiiniteenuste eest.

Kui sul on Soome haiguskindlustus, saad Kela kaardi.

Kela toetuste alused on seaduses sätestatud. Kui taotled toetust, siis Kela selgitab välja, kas sul on õigust saada Kela toetusi. Seda mõjutab alaline elamine ja töötamine Soomes. Kui Kela teeb otsuse teatud toetuse andmiseks, vaadeldakse selleks eraldi iga konkreetse taotleja elusituatsiooni.

Taotlejate elusituatsioon ja toetuse vajadus on sageli väga erinevad. Seetõttu varieeruvad ka toetuse suurus ja alused. Tee alati selgeks enda olukord.

Avalikud tervishoiuteenused ja sotsiaalteenused kuuluvad Soomes kohalike omavalitsuste vastutusalasse.

Loe lisaks InfoFinlandi lehelt Tervishoiuteenused Soomes.

Õiguse kohta koduvallale saad lisateavet InfoFinlandi lehelt Koduvald Soomes.

linkkiKela:
Teavet sotsiaalse kaitse kohtasoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiKela:
Soome elama asuja sotsiaalne kaitse(pdf, 560 kb)soome keel | rootsi keel | inglise keel | vene keel | eesti keel | saami keel

linkkiKela:
Teavet haiguskindlustuse kohtasoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiSosiaali- ja terveysministeriö:
Teavet Soome sotsiaalkaitse kohtasoome keel | rootsi keel | inglise keel

Koroonaviirus ja Soome sotsiaalne kaitse

Kela maksab töötuskaitset neile, kes ei saa oma töötukassast palgapõhist päevaraha, ja ettevõtjatele, kelle põhiline äritegevus on koroonaepideemia tõttu lõppenud. Tingimuseks on, et sul on õigus saada Kela toetusi. Kela töötuskaitses on tehtud mõningaid ajutisi muudatusi. Loe muudatuste kohta täpsemalt Kela veebisaidilt.

Teatud olukordades saad taotleda Kelast nakkushaiguste päevaraha (tartuntatautipäiväraha). Päevaraha on mõeldud neile, kes on määratud isolatsiooni või karantiini. Taotluse jaoks vajad arstitõendit, mille väljastab omavalitsuse või tervishoiupiirkonna nakkushaiguste eest vastutav arst. Loe päevaraha kohta täpsemalt Kela veebisaidilt.

Teatud olukordades võib sul olla õigus saada toimetulekutoetust. Esmalt selgita välja, milliseid teisi Kela toetusi sul on õigus saada.

linkkiKela:
Koroonaolukorra mõju Kela toetustelesoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiKela:
Töötuskaitse koroonaolukorrassoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiKela:
Nakkushaiguste päevarahasoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiKela:
Toimetulekutoetus koroonaolukorrassoome keel | rootsi keel | inglise keel

Õigus saada Kela toetusi

Põhireegel on see, et kui elad alaliselt Soomes, võid saada Kela toetusi. Seadus defineerib, mida tähendab alaline elamine.

Ka Soomes töötamine võib anda sulle õiguse saada Kela toetusi.

Kas sul õigus saada toetusi? Seda mõjutab asjaolu, kas asud Soome elama

 • mõnest Euroopa Liidu (EL) või Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) riigist või Šveitsist;
 • riigist, kellega Soomel on sõlmitud sotsiaalkindlustusleping; või
 • muust riigist.

EMP riigid on EL-i liikmesriigid ning Norra, Island ja Liechtenstein.

Seda, kas saad toetusi, mõjutab ka see, kas asud Soome elama näiteks

 • töötaja või ettevõtjana
 • õppurina
 • pereliikmena
 • lähetatud töötajana.

Soome on sõlminud mõnede riikidega sotsiaalkindlustuslepingud. Need riigid on Põhjamaad, Ameerika Ühendriigid, Kanada ja Quebec, Tšiili, Iisrael, India, Hiina, Lõuna-Korea ja Austraalia. Lepingud puudutavad peamiselt pensioneid. Osa lepingutest puudutab ka raviteenuseid. Kui tuled nendest riikidest, siis kontrolli Kelast, kas lepingud mõjutavad sinu sotsiaalset kaitset.

linkkiFinlex:
Koduvalla seadussoome keel | rootsi keel

linkkiKela:
Teavet riikidevaheliste sotsiaalkindlustuslepingute kohtasoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiKela:
Teavet Soome sotsiaalse kaitse kohta EL-i kodanikelesoome keel | rootsi keel | inglise keel

Soome alaliselt elama asumine ja alaline Soomes elamine

Kui asud Soome elama, siis alati Kela esmalt hindab, kas asud Soome alaliselt elama sotsiaalse kaitse õigusaktidega kindlaks määratud tähenduses.

Kui jõutakse järeldusele, et sa ei asu Soome alaliselt elama, võib sul sellele vaatamata olla õigus saada Kela toetusi töötamise alusel.

Võib hinnata, et näiteks järgmistel juhtudel asud alaliselt Soome elama:

 • oled tagasipöörduja ehk naased välisriigist Soome elama
 • sul on tähtajatu tööleping või sellega võrdsustav leping sellise töö jaoks, mida teed Soomes
 • oled abielus või muus lähedases peresuhtes Soomes juba alaliselt elava isikuga

Lisaks üldjuhul nõutakse, et sul on kehtiv elamisluba, kui sul on elamisloa hankimise kohustus.

Olukorra kohta koostatakse terviklik hinnang. Selle alusel vaadatakse, kas Soomes elamine on alaline või mitte.

Kui asud ajutiselt Soome elama, ei ole sul üldjuhul õigust saada Kela toetusi. Alates 01.04.2019 võib väljastpoolt EL-i või EMP-d tuleval õppuril olla õigus saada teatud Kela toetusi, nagu haiguskindlustushüvitisi.

Kui on tehtud otsustus, et elad Soomes alaliselt, peetakse sind Soome alaliseks elanikuks senikaua kui:

 • sul on siin olemas korter ja kodu ning viibid põhiliselt siin

või

 • sul on alaliseks elamiseks mingi muu põhjus, näiteks pereside või töö.

Kui siiski alustad tööd teises riigis või lähed kauemaks kui kuueks kuuks välismaale, võib sinu õigus saada Kela toetusi lõppeda. Lisateavet nende olukordade kohta saad Kelast.

On ka toetusi, millele sul pole õigust, kui sa ei ela praegu alaliselt Soomes või kui sa ei ole varem Soomes alaliselt elanud. Näiteks vanemapäevaraha võivad lapsevanemad saada vaid juhul, kui nad on elanud Soomes vähemalt 180 päeva vahetult enne lapse eeldatavat sünnituse tähtpäeva. Kui tuled teisest EL-i riigist, saad siiski teatud juhtudel ära kasutada kindlustusperioode, mis on sulle kogunenud teises EL-i riigis. Küsi lisateavet Kela rahvusvaheliste küsimuste keskusest:

tel 020 634 0200
kl 10–15

linkkiKela:
Soome elama asuja sotsiaalne kaitsesoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiKela:
Välisriiki elama asumine ja sotsiaalne kaitsesoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiKela:
Kela kontaktidsoome keel | rootsi keel | inglise keel

Töötades kuulud vähemalt osaliselt Soome sotsiaalse kaitse alla

EL-i riigid, EMP riigid ja Šveits

Kui tuled Soome tööle, on sul üldjuhul töösuhte ajal õigus saada Kela toetusi ka siis, kui sul on lühiajaline tööleping.

Kui sinu palk on vähemalt 726,27 € kuus, on sul õigus saada enamikku Kela toetusi. Ei ole vahet, mitu tundi nädalas töötad või kui pikk on sinu töösuhe.

linkkiKela:
Töötaja ja Soome sotsiaalne kaitsesoome keel | rootsi keel | inglise keel

Abi asjaajamiseks Kelas

Tõlgi kasutamise õigus

Kui sa ei saa Kelas asju ajades hakkama soome, rootsi või inglise keeles, võib Kela organiseerida sulle suulise tõlke. Sa ei pea tõlketeenuse eest maksma. Saad tellida tõlgi Kela teenindustelefonilt või külastada Kela teeninduspunkti. Tõlgil lasub vaikimiskohustus.

Tõlgiks võib olla ka sugulane või sõber, kui sinu konkreetne asjaajamine ei mõjuta sinu õiguskaitset. Tõlgina ei tohi tegutseda alla 18-aastased isikud.

linkkiKela:
Kela kontaktidsoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiKela:
Asjaajamine ja suulise tõlke teenus Kelassoome keel | rootsi keel | inglise keel

Kela asjaajamine teise inimese poolt

Kui soovid, et keegi teine inimene tegeleks sinu eest Kela asjaajamisega, võid teha selle jaoks volituse. Sinu volitatud isik saab sinu eest taotleda Kela toetusi või otsuse suhtes vaide esitada.

Saad ühe asjaajamiskorra jaoks teha ka suulise volituse, näiteks telefoni teel.

Hooldaja saab ajada kõiki alla 15-aastase lapse asju.

linkkiKela:
Kela asjaajamine teise isiku poolt soome keel | rootsi keel | inglise keel

Loe täpsemalt Kela toetuste kohta

InfoFinlandi saidil on palju teavet Kela toetuste kohta. Loe täpsemalt järgmistelt lehtedelt:

Kuidas mõjutab Brexit Kela toetusi?

Loe Kela saidilt täpsemalt Ühendkuningriigi kodanike õiguste kohta saada Kela toetusi.

linkkiKela:
Kuidas mõjutab Brexit Kela toetusi?soome keel | rootsi keel | inglise keel